Author Archives: Skogsgruppen

Dikesgrävning vid Klara Fulings grotta får bakläxa av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning i anslutning till Klara Fulings grotta. Läs mer i länsstyrelsens utslag i denna pdf.
Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning

Continue reading

Omfattande kritik mot kommunens röjningar kring våra tätorter!


Många oskarshamnare är nu både förbannande och kritiska till de omfattande röjningar som staden genomför runt tätorterna. Ortstidningarna har fått påringningar från ilskna medborgare som fått se sin närmiljö mer eller mindre skövlad. Allt fler frågar vad kommunen egentligen sysslar med? Från naturvårdshåll har Skogsgruppen tillsammans med Naturskyddsföreningen tidigt skrivit till kommunen för att stoppa den här typen av röjningsåtgärder i tätortsnära lägen.

– Det är en diskussion vi velat få igång men ingen har lyssnat på våra krav och synpunkter menar de båda föreningarna idag. 

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära  lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

image002Skogsgruppen anser att Oskarshamns kommun faktiskt förstör de viktiga tätortsnära skogsmiljöerna genom röjningar som överhuvudtaget inte skall användas intill bostäder. Vi vill få det prövat om kommunen i det här fallet kan anses bryta mot ett av riksdagens miljömål då man genom de här rena skogsbruksåtgärderna inte värnar  ”en god bebygdd miljö”.  De röjningar som nu genomförs har inget med naturvårdsröjningar att göra. Detta är produktionsröjningar och omfattande gallrings-avverkningar som skall dra in pengar till kommunen! Absolut inga åtgärder som ökar den biologiska mångfalden i viktiga bryn och kantzoner mot våra tätorter. Tvärtom kan Tekniska kontorets röjningar klassas som betydande miljöpåverkan intill människors bostäder i tätorten och tätortsnära lägen!  Tyvärr leder detta  till högre bullernivåer, sämre ekosystemtjänster, dvs det arbete grönskan utför som luftrenare, tvätta ur partiklar från trafik m.m. Vidare påverkas den biologiska mångfalden negativt i nästan alla dessa fall då skuggande och skyddande buskage röjs bort.

Avskogningen i tätortsnära miljöer är ingen skitsak! Kommunen avverkar på det här sättet tusentals välväxta och värdefulla träd i anslutning till bostadskvarter.
Knappast någon klok miljöpolitik. Skogsgruppen anser att kommunens agerande måste prövas mot FSC regelverk då det kan bryta mot hänsynsreglerna vid avverkningsföretag i anslutning till bostäder. En annan fråga som bör utredas är vilket ansvar beslutande tjänstemän har för detta och från vilket håll kommunen inhämtat råd och anvisningar för röjningsåtgärderna.
Det finns ingen som helst naturvårdsplan bakom dessa insatser utan de bygger förmodligen på strikta ekonomiska kalkyler för gallringsskogsbruk där någon ansvarig person med skoglig utbildning fått inflytande över kommunens skogsbruk i tätortsnära lägen.
Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter!

Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter! Notera timmeruttaget! Detta har ingenting med naturvårdsåtgärder att göra.

 

Holmen Skog granskas – urusel naturvårdshänsyn vid avverkning i Ishult, Oskarshamns kommun.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Skogsgruppen har efter tips från allmänheten nyligen besökt en större avverkning utförd av det certifierade bolaget Holmen skog. Avverkningsytan ligger i anslutning till Ishults naturreservatet och fältbesöket förskräcker då ingen som helst hänsyn tagits till det angränsande naturreservatet! Även utan denna närhet till skyddad natur uppvisar kalhygget ändå en urusel natuvårdshänsyn. Skogsgruppen kan inte se att Holmen Skog på något sätt levt upp till FSC:s krav eller kriterier. Avverkningen kommer därför att anmälas för brott mot FSC:s standard och information om avverkningen kommer att länkas ut via Naturskyddsföreningens skogsnätverk.

-Återigen ett bevis för att FSC inte fungerar i praktiken. Tyvärr visar fotodokumentationen under fältbesöket en genomgående och sällsynt dåligt genomförd avverkning när det kommer till den mest elementära naturvårdshänsyn.

  • Skyddszoner saknas mot bergkanter och blockterräng.
  • Lövträd vid och i bergkanter är topphuggna helt utan anledning
  • Hyggets torrträd är konsekvent avverkade eller omkullkörda av skogsmaskinen.
  • Ingen blockmark har skyddats med kvarstående skuggande träd.
  • Träd har fällts uppe i blockrika impediment.
  • Ingen hänsyn till intilliggande naturreservat – ett vitryggsområde
  • Kalhyggets naturvårdshänsyn uppfyller inte Holmen Skogs egen naturvårdspolicy än mindre FSC och PFSC till vilket företaget är anslutet genom certifiering.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar. 

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.

 

 

 

 

Berg Timber AB granskas!

Skogsgruppen granskar just nu en avverkning i trakterna av Bockara där Berg Timber AB tagit upp ett större hygge på uppskattningsvis 10 ha. Redan vid en första snabb kontroll kunde vi konstatera att avverkningen inte lever upp till de natur- och miljövårdskrav som bolaget säger sig följa genom sitt medlemskap i certifieringsorganisationerna FSC och PFSC. En djupare granskning och dokumentation av avverkningsytan är därför inledd.

Tyvärr är detta bara en avverkning i mängden där vi återigen tvingas konstatera att det svenska skogsbruket inte klarar av att ta den naturvårdshänsyn som man är ålagd och som behövs för att vårt skogsbruk skall kunna kallas uthålligt. Idag hotas den biologiska mångfalden och över 4000 arter finns redan med på den s.k rödlistan. En majoritet av dessa har sin livsmiljö i den svenska skogen. Skogsbruket klarar inte att leva upp till riksdagens miljömål och har inte lyckats att axla den frihet under ansvar som man fått. Vi behöver en ny skogsvårdslag!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Skog AB  inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Timber AB inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden! Det är överhuvudtaget svårt att hitta någon form av naturvårdshänsyn på denna avverkning.

 

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

 

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

 

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre!

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre! Här visar avverkningen ett av flera regelbrott mot FSC:s standard vilket kommer att anmälas.

 

 

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Detta är ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Även detta ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur.Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram mot bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur. Här en avverkad körsbärsstam.

 

Alla enar har sågats ner! Till vilken nytta?

Alla enar, ung som gammal har sågats ner! Till vilken nytta?

 

 

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.

 

 

Skydda Skogen – Sprid kampanjfilmen om den svenska modellen!

Även föreningen Skydda skogen har gjort en kampanjfilm för att uppmärksamma det svenska skogsbrukets framfart och dess stora natur- och miljöpåverkan! Länk till filmen hittas nedan till vänster på sidan under rubriken ”Länkar”

Vill du själv skriva in adressen till filmen eller dela den med andra har du adressen här: http://vimeo.com/59855643

Se Naturskyddsföreningens skogsfilm!

Ge dig själv några minuter och kika på Naturskyddsföreningens skogsfilm! Du hittar länken direkt till filmen under rubriken Länkar längre ner på sidan! Vill du själv skriva in adressen i din webbläsare är länken: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogenSnart är all naturskog borta!

Snart är all naturskog borta!

 

Här är länken:http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogen

Möte i fält med Sveaskog – konstruktiv dialog om större hänsyn!

Mötet med Sveaskog genomfördes den 4/10, 2013 ute i Misterhultskogarna på den plats där Sveaskog planerat för en slutavverkning i ett hällmarksområde med mycket gammal tall och småkärr. Skogsgruppen var denna gång representerad av Christer Ek, Jan Brenander och Cecila Olsson.  Enligt vår uppfattning är stora delar av avverkningsytan mer eller mindre impediment vilket framfördes till Sveaskogs representanter. Efter att vi visat flera områden med senvuxen tall med vedsvampen tallticka lovade Sveaskog att man skulle undanta dessa områden från slutavverkningen! Diskussionen i skogen var bra och konstruktiv men vi fick inget gehör från bolaget på vårt förslag att plockhugga i området istället för en stor slutavverkning. Det finns väldigt mycket som talar mot en slutavverkning, skogsmark på hällmarksområden som detta, har ett mycket tunnt jordtäcke vilket kommer att skadas svårt även vid en vinteravverkning. Dessutom talar mycket för att tallarna i området har hög ålder – 150 år och mer vilket borde vara  skäl nog för att helt undanta området vid en avverkning.Skogsgruppens möte med Sveaskog i Misterhult den 4 oktober. Från vänster ses Håkan Torkelsson, Sveaskog, Lennart Weidinge, Skogsstyrelsen, Ulf Alvin, Sveaskog, Christer Ek och Cecilia Olsson, Skogsgruppen. Fotograf Jan Brenander, Skogsgruppen Oskarshamn.

Skogsgruppens möte med Sveaskog i Misterhult den 4 oktober. Från vänster ses Håkan Torkelsson, Sveaskog, Lennart Weidinger och Örjan Laneborg båda Skogsstyrelsen, Ulf Alvin, Sveaskogs områdeschef, Christer Ek och Cecilia Olsson, Skogsgruppen. Fotograf Jan Brenander, Skogsgruppen Oskarshamn.
Skogsgruppen kunde visa områden med mycket gammal senvuxen  tall. Här Cecilia Olsson, Skogsgruppen, Örjan, Sveaskog, Henrik Nilsson, skoterförare Sveaskog samt Håkan Torkelsson, Sveaskogs avverkningsledare.

Skogsgruppen kunde visa områden med mycket gammal senvuxen tall. Delar av dessa hällmarksområden har aldrig tidigare slutavverkats och skogens ålder och klena virkesinnehåll borde därför undantas från den stora slutavverkning som Sveaskog planerat för. Här Cecilia Olsson, Skogsgruppen, Örjan Laneborg, Skogsstyrelsen, Henrik Nilsson, skoterförare Sveaskog i samtal med Lennart Weidinger, Skogsstyrelsen samt Håkan Torkelsson, Sveaskogs planerings- och avverkningsledare.

 

Rött kort för ytterligare en av Södras avverkningar!

Problemen fortsätter för skogsbolaget Södra. Skogsgruppen har besökt en avverkning vid Tomgölen, Djupeträsk och kan konstatera att avverkningen inte håller måttet när det gäller naturhänsyn. Med tanke på att hela avverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpsbäcken vilken mynnar i själva Djupeträsksjön, kommunens vattentäkt så skulle naturligtvis rejäla skyddszoner sparats runt alla vattendrag och bäckar. På en sträcka av ca 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon! Det är troligt att vattenkvaliten påverkas negativt genom stora utflöden av närsalter, humusämnen och möjligen kvicksilver.  Fastighetsbeteckningen är Djupeträsk 2:2 och 2:5.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

 

 

 

 

 

 

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

 

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Här följer Skogsgruppens brev till Södra:

Skogsgruppen Oskarshamn 2013-10-07

 

 

Till Södra Skogsägarna

 

 

 

Synpunkter på avverkning vid Tomgölen Djupeträsk

 

Vid ett nyligen gjort fältbesök av en slutavverkning utförd av Södra vill Skogsgruppen framföra följande synpunkter och erhålla er syn på detta.

Avverkningsanmälan med nummer A17520-2013 slutfördes under våren 2013 och är på 9 hektar. Hela slutavverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpbäcken. Vattendraget fortsätter vidare ner till Djupeträsksjön, vilket är kommunal vattentäkt för Oskarshamns kommun.

 

Under en sträcka på cirka 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon. Skogsmarken invid bäcken är gammal inägomark och bestod tidigare av planterad gran innan den avverkades.

Avverkning kommer att få negativa effekter på vattenmiljön i bäcken, och även då i kommunens vattentäkt vid Djupeträsksjön. Det handlar om näringsläckage, läckage av humusämnen och även läckage av kvicksilver.

 

I Skogsstyrelsens råd och föreskrifter står det tydligt att man bör återskapa en kantzon med annan trädsammansättning när zonen består av enbart barrträd(gran).

Vidare påtalar skogsstyrelsen att man inte bör frihugga längre sträckor än 100 meter för att minska påverkan av vattendraget.

Trots att vattendraget mynnar ut i Djupeträsksjön som är kommunal vattentäkt har Södra avverkat hela 500 hundra meter utan någon skyddszon utmed bäcken. Även vid Stora Tomgölen är zonen klart undermålig med endast en trädrad.

 

Skogsgruppen i Oskarshamn ser gärna fram emot Södras synpunkter på detta, och vilken strategi ni har vid denna typ av föryngringsavverkning vid ett skyddsvärt vatten.

 

Södra hade gett grönt kort för denna avverkning, men skogsgruppen ger rött kort eftersom det finns många brister i avverkningen.

 

 

Skogsgruppen Oskarshamn

Jan Brenander

 

 

 

 

 

Gammal hällmarkstallskog hotas av slutavverkning – Sveaskog informerad!

Konstruktiv dialog inledd med Sveaskog – möte i fält den  4/10 2013!

Skogsgruppen har hittat en gammal relativt opåverkad hällmarkstallskog med inslag av mycket gamla tallsolitärer med tallticka. Se bilden nedan och läs vår rapport! Skogsområdet hotas nu av Sveaskogs avverkningsplaner och är uppmärkt med snitslar och vissa delar av skogen är redan underröjd. Området karaktär är hällmarksimpediment med mycket bärris och insprängda kärr och mossar. Tidigare skogsbruk har varit lågintensivt och det finns bara ett fåtal mycket gamla stubbrester i skogsbotten. Skogen tillhörde tidigare Misterhults herrgård men ägs idag av Sveaskog. Närheten till Misterhults samhälle gör att skogsområdet har höga sociala upplevelsevärden, många vistas i skogen för bär och svampplockning. Trots att 20 ha undantagits av naturvårdsskäl har vi vid vårt besök kunnat konstatera att stora områden med mycket gammal tall hamnat på slutavverkningsytan! Efter kontakt med Sveaskogs ansvariga och Skogsstyrelsen ordnades ett möte i fält den 4 oktober. Skogsgruppen fick då möjlighet att visa de områden med mycket gammal tall som nu hotas av avverkning. Sveaskog tog till sig informationen och skall justera hyggesgränserna. Av naturvårdsskäl framförde vi också kravet på att området inte alls skulle brukas med kalhyggesteknik. Vi förordade istället plockhuggning på alla magra hällmarker så att dessa inte avskogas. Diskussionen kring Sveaskogs omfattande slutavverkningar fortsätter alltså.

 

Området vid Misterhult ingår i en jätteavverkning på drygt 40 ha som bolaget anmält för kalhuggning. Det står helt klart att bolaget nu är inne och hugger på tidigare sparade arealer och marginalmarker. Skogsgruppen kommer att putta den här frågan vidare upp i Sveaskogs ledning till de naturvårdsansvariga.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Dokumentation av Sveaskogs kommande avverk 201309

 

 

 

 

 

Sveaskogs avverkningar satt under lupp!

Tyvärr har nya exempel på dålig miljöhänsyn hos Sveaskog upptäckts i Misterhult. Denna gång gäller det en stor avverkning vid Dragmossevägen (väster om väg E22, före avfarten mot Ölvedal).

Resultatet av Skogsgruppens fältinspektion är nedslående och Sveaskogs ansvariga har informerats i samband med det möte ute i fält som genomfördes fredagen den 4 oktober 2013. Här följer vår rapport.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken!

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken! Se nästa bild!

 

Averk Misterhult 003

 

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.