Nya anmälningar till FSC våren 2018!

Skogsgruppen har nu sammanställt flera anmälningar om avvikelser från FSC:standarden vid avverkningar i Oskarshamns och Mönsterås kommuner. Anmälningarna bygger på ett flertal fältbesök och dokumentationer ute på avverkningsplatserna.

Som vi tidigare redovisat i en egen artikel gäller en anmälan bristande hänsyn vid Idhultesjön, en mycket fin fågellokal där samråd skett före avverkningen mellan naturvården, skogsstyrelsen, länsstyrelsen och markägaren. Men tyvärr hjälpte inte detta utan slutresultatet blev en mycket dålig naturvårdshänsyn där fågeldirektivet såväl som art- och habitatdirektivet inte beaktats tillräckligt. Nu får certifieringsorganisationen granska saken närmare. Vi ser mycket allvarligt på hur en av länets största markägare agerar och kommer att intensifiera kontrollen av fastighetens skogsbruk.

Samma markägare har också nyligen uppmärksammats för en avverkning i Finsjötrakten där skogsgruppens sammanställt en fotodokumentation från en pågående avverkning med flera brister!

Bilder från avverkat område, AB Finsjö Skogar 1803

En annan anmälan för brott mot FSC:s regelverk gäller skogsavverkningen längs Gunnarsöleden. Här bör utredas om tillräcklig hänsyn tagits till vandringsleder och motionsspår i ett tätorstnära och frekvent använt friluftsområde.