Category Archives: Rapporter från skogen

Oskarshamns kommun bör anta förslag till skogspolicy.

Skogsgruppen har aktivt stöttat Oskarshamns kommuns arbete med att ta fram en ny heltäckande skogspolicy. Vi anser naturligtvis att det är mycket viktigt att våra kommunalt ägda skogar sköts med siktet inställt på att långsiktigt bevara skogens biologiska mångfald och säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till fina rekreationsområden. Redan 2015 presenterades ett förslag till skogspolicy men tyvärr har frågan dragits i långbänk och något beslut om skogspolicyn har inte tagits. Kommunen återkommer nu istället ännu en gång med en ny årsplan för de avverkningar som skall ske under 2017. Vi har granskat förslaget och oroar oss för att kommunen ämnar fortsätta att kalavverka våra skogar i tätortsnära lägen. Skogsgruppen har under flera år granskat och dokumenterat hur kommunens skogbruk sköts och vi har sammanställt en ”incidentrapport” över några av de brister som konstaterats när det gäller naturhänsynen även när kommunen avverkar skog.

I dessa tre dokument kan du läsa om Skogsgruppens vädjan till Oskarshamns kommun om att skogspolicyplanen bör antas omgående. Vi redovisar också en incidentrapport med bilder från kommunens skogsbruk som tydligt visar flera exempel på dålig naturhänsyn. Det är inte bara de stora skogsbolagen eller privata markägare som bryter mot FSC:s regelverk.

Skrivelse om Samrådsplan o skogspolicy 2017
Incidentrapport skogsavverkningar 2014-2016
Naturinventering_kronoparken_2007-01-26

Körskador i Impedementet 1030968

Körskador i våtmark. Här skall inga körvägar läggas rakt genom impedementet!

Kommun körskad våtmark kronop 1030974

 

Våneviks gammelskog räddas!

Stopp för exploatering i Vånevik – beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu skjuts frågan framåt till efter nästa val 2018!

http://www.ostrasmaland.se/oskarshamn/exploatering-av-vanevik-stoppas/

Så här skriver Oskarshamns Nyheternas reporter Jimmy Larsson:

Politikerna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet kan inte komma överens. Därför stoppas exploateringen av Vånevik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat kommande års investeringar och då lades förslaget fram att inte genomföra exploateringen av Vånevik under denna mandatperiod.

– Vi är överens om att det är en fråga som ingen av oss vill kompromissa om, säger Lena Granath (V).

Framtida tomter i Vånevik blir något som kommande kommunfullmäktige efter valet 2018 får ta ställning till. Därmed kan frågan om tomter i Vånevik först tas upp i investeringsbudgeten för 2020.
– Vi har ett beslut i vårt parti att vi ska ta upp frågan under nästa mandatperiod, säger kommunalrådet Peter Wretlund (S) som uppger att Socialdemokraterna varit mest positiva till exploateringen av de fyra majoritetspartierna.

– Vi skulle hemskt gärna vilja exploatera med varsamhet och försiktighet för att ge ännu fler möjlighet att bo i den fantastiska miljön.

Fanns det risk för att majoritetssamarbetet skulle spricka?

– Nej, inte som jag bedömer det.

LÄS MER OM DESSA ÄMNEN
Vånevik Oskarshamn

Ny miss av Södra – nyckelbiotop avverkad!

4q1a3126_2

Så var det dags igen. Södra är på nytt indragen i en skandalös avverkning av en större nyckelbiotop med namnet Hundlekulle i trakten av Ishult. Skogsgruppen har upptäckt övertrampet efter tips från allmänheten. En stor del av nyckelbiotopens södra del har avverkats av Södras entreprenör vilket polisanmälts av Skogsstyrelsen. Från vårt håll kommer vi att upprätta en formell anmälan om brott mot FSC regler och inleda en diskussion med Södras ansvariga om hur en avverkning kunnat ske i en stor känd nyckelbiotop. Med tanke på maskinförarnas GPS-utrustning och tillgång till satellitnavigering  skulle detta inte kunna ske.

forminsk3131

Vid vårt besök i den förstörda nyckelbiotopen kunde vi inte bara fotodokumentera själva avverkningen av ett 2 – 3 ha stort område i själva nyckelbiotopen, i sig bara det en skandal, utan också bevis på en mycket dålig naturhänsyn vid själva bergsbranten. Så här skulle det alltså sett ut efter den här entreprenörens huggning även om området inte varit en nyckelbiotop. Man har rakat rent och inte lämnat någon trädzon för att upprätthålla en skuggeffekt längs branten. Detta kommer att leda till stora skador för de växter, svampar, mossor och lavar som behöver en jämn fuktighet i skugga. En lång rad allvarliga fel har begåtts vilket direkt strider mot Södras egna föreskrifter och principer. Vad tänker Södra göra åt saken och vad säger fastighetsägaren? Det är inte första gången vi dokumenterar en mycket bristfälligt utförd avverkning med avseende på natur- och miljöhänsyn.

forminsk3132Hundlekulle är en stor viktigt nyckelbiotop med flera  bevarandevärden kvar från tidigare skogsgenerationer eftersom området delvis har varit förskonat från  skogsbruk. Anledningen är att området är väldigt blockigt med skarpa bergbranter vilket naturligtvis försvårat avverkningar. I nyckelbiotopen finns det gott om senvuxna ekar med skägglavar, vid besöket hittades bl.a rikligt med blomskägglav. Biotopen innehåller också äldre  gran och tall med krokodilskinn (över 200år) samt gamla aspar.

 

forminsk3127

Hur detta kunnat ske efter alla de utbildnings-tillfällen som Södra hållit för både avverknings-ledare, maskinförare etc. återstår att utreda. Att det rör sig om ett miljö-brott  och bör utredas som ett sådant står helt klart.

 

 

 

 

 

 

Intressanta svampfynd i naturskog.

Skogsgruppens medlemmar fortsätter att leta efter kvarstående rester av skogar som aldrig slutavverkats eller återplanterats. I dessa få kvarvarande naturskogar har träden olika ålder och återväxten har skett på naturlig väg. Idag skall man ha tur om man ramlar över hela fastigheter eller skogar som inte har ett enda kalhygge eller som omdanats genom att all skog har återplanterats med ett enda trädslag i samma ålder. Det är tyvärr en metod som har stor påverkan på den biologiska mångfalden över tid. Vi som vistas mycket i skog och mark runtom i kommunen vet att det idag inte finns många sådana områden kvar, ens i vår skogrika kommun där ju faktiskt naturtypen skog  är den vanligaste biotopen.

Under sommarens och höstens besök i utvalda skogar har gruppens medlemmar upptäckt en fin relativt orörd lokal i norra delen av kommunen. Höstens svampflora visar med tydlighet att vi här har en skog med lång växtföljd – lång kontinuitet. Skogens olika värden måste nu undersökas närmare. Vid vårt senaste besök hittades Taggsvamp, Klibbticka, Fjälltaggsvamp och den mycket ovanliga Gul igelkottaggsvamp.

taggsvamp1534

Taggsvamp

klibbticka2264

Klibbticka

fjalltaggsvamp2268Fjälltaggsvamp

Den mycket ovanliga svampen Guligelkotttaggsvamp!

Den mycket ovanliga svampen Guligelkotttaggsvamp!

 

 

 

Naturskog vid Skiren – skogsgruppen stoppade avverkningen.

Nyfunnen nyckelbiotop stoppar avverkning!

Efter Skogsgruppens rapport till Skogsstyrelsen har nu området vid nordöstra delen av Skiren klassats som nyckelbiotop.

– Vi är naturligtvis mycket glada för att Sveaskog stoppat avverkningen säger Jan Brenander i skogsgruppen. Avverkningshotet är nu borta men vi kan inte låta bli att fundera över varför Sveaskogs egen personal missade den här skogens naturvärden. Det är faktiskt något som Sveaskog själva skall klara av att se i fält men så var inte fallet denna gång. Området ligger i Högsby kommun i Kalmar län.

Området innehåller mycket död ved i olika stadier av nedbrytning och det är gott om lågor och naturliga högstubbar av gran.
Skogsgruppen hittade bland annat Blodticka (Gloeoporus taxicola) som fanns på gran. Det är en vedlevande ticka med skinnlik, mycket tunn och utbredd fruktkropp.
Blodticka är enbart signalart när den växer på granlågor och ger en mycket signal om att här har vi en granskog med höga naturvärden. Oftast förekommer den tillsammans med ett stort antal ovanliga rödlistade arter. Svampen indikerar ett gammalt granskogsekosystem med inslag av grova lågor.
Blodtickan förekommer spridd i hela landet. I norra sverige är den nästan helt knuten till granlågor i urskogsartaded barrskog. I södra sverige är den däremot endast ett fåtal fynd gjorda på gran.

Är detta en blackticka? Artbestämning pågår.

(Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen Förlag)

För Skogsgruppen i Oskarshamn Jan Brenander
Mosskog0192

Skogsgruppen en återblick – artikel i Östra smålands ornitologiska förenings tidskrift

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, en presentation.

Skogsgruppen är en arbetsgrupp i klubben, vi är ca tio skogsintresserade personer från Oskarshamn och Mönsterås kommuner. De personer som ingår i gruppen har bred kompetens på fåglar, växter, insekter, mossor och lavar m.m. Vi har arbetet med skogsfrågor under en längre tid, troligtvis sedan mitten av 1980 talet.

Vi är bl.a. remissinstans åt kommun och är med i skogliga samrådsgruppen för Skogsstyrelsen. Skogsgruppen har genom sitt arbete även påverkat kommun att anta en skogspolicy för kommunens skogar. Detta är ju viktigt främst när det gäller tätortsnära skogar som borde vara till för friluftsliv och rekreation. Avkastningskraven från skogen får ej vara för höga som det varit tidigare under åren. Nu håller kommunen på att diskutera skogspolicy i de olika nämnderna och beslut kommer att tas under våren. Detta har gjorts i samarbete med kommunekologen som gav oss rätt i många skogsfrågor.

Kalhyggesbruket har utarmat skogens liv.                                                       Sedan 1950-talet har det bedrivits ett mycket intensivt skogsbruk i Sverige, med kalhuggning som dominerande metod. Cirka 60 procent av skogen har kalavverkats och, genom återplantering, ersatts av träd av en och samma art och ålder. Denna utveckling har lett till en omfattande utarmning av livsmiljöer och därmed en akut kris för skogens mångfald.

Skogsstyrelsen, myndigheten som skall bevaka och svara för att produktion och miljömål väger lika.                                                                            Vi ser ju att Skogsstyrelsen inte hinner med att besöka alla avverkningsområden som kommer in, vissa anmälningar måste myndigheten skriva råd och anvisningar till bolag och markägare som skall avverka med olika typer av zoner som skall sparas enligt skogsvårdslagen. När en föryngringsanmälan kommit in till Skogsstyrelsen har vi som ideella föreningar bara 6 veckor på oss att komma med synpunkter. Men tyvärr är det väldigt få personer från allmänheten som är intresserade av att titta och ha synpunkter. Så det är ju upp till skogsbruket att köra sina schablonmässiga avverkningar. Det är få markägare som är intresserade av att djur o växtliv skall kunna fortleva för det är ju väldigt långa omloppstider som det rör sig om i skogen. Vi anser att många markägare/skogsbolag försöker att få ut så mycket pengar som möjligt från avverkningen. Skogsbolagen verkar ju inte göra någon större ansats till att arter skall kunna fortleva i skogen, vi ser ju att *Rödlistan bara blir längre och längre. Även att skogsbolag har en antagit sin policy som man skall följa, men granskar man vad skogsbolaget gjort kommer man att hitta avvikelser.

Skogsvårdslagen är skriven för att både produktion och miljö skall väga lika mycket men så är ej fallet anser vi, produktionen får större utrymme! Idag pratar man om att man inte vill ha några styrande lagar i skogen. Man vill ha ”Frihet under ansvar” som man säger. Men vi har sett mycket under åren och anser att hänsynen ej fungerar utan det bör vara straffsanktionerat på något sätt. Det är för många brister efter att man utfört avverkningen. Vi skogsintresserade hade hoppats på att FSC eller PFSC skulle stärka naturfrågorna och det som skall sparas men tyvärr går de skogsbrukets vägar och det är därför många naturvårdsorganisationer lämnat samarbetet med FSC.

Vad har Skogsgruppen i Oskarshamn åstadkommit?                    Framförallt i områden som är Natura 2000 har hänsynen blivit större med våra synpunkter. Detta skall man veta att Skogsstyrelsen är myndigheten som har ansvar för tillsynen. Skogsgruppen har även FSC anmält flera bolag där man brustit i hänsynen.

– Vi har hitta område där skogsbolag kört vid tillfällen där marken varit för blöt och där det var markanta körskador med ca 1m djupa spår i skogen på någon kilometer. Nu efter vår anmälan krävde Skogsstyrelsen att skogsbolaget skulle återställa området från markskador. Men skadan var ju redan skedd!

– Område öster om Misterhults gård, som Sveaskog skulle avverka, totalt ca 40ha. Skogsgruppen visste att området innehöll gammal skog och med gamla tallar som det växte tallticka på. Tallticka växer på tall och den rötar ned tallen långsamt och tallar är ofta över 150år. Man säger att det är tjäderskog, talltickan är också rödlistad. Vi hade förhandling med Skogsstyrelsen och med folk från Sveaskogs ledning och vårt krav var att spara hela området, men det trodde vi inte riktigt på. Men efter någon vecka kom svaret från Sveaskog att man släppte området för fri utveckling = 40ha till naturvården!!

Andra positiva händelser som skogsgruppen åstadkommit eller haft påverkan på under åren, jag nämner några nedan;

Malghult 22ha i Kristdala. Det blev ett reservat på 22ha som har många intressanta växter, men även fåglar. Området var privatägt och 1996 blev det reservat.

Blomsfors 163ha, Virån vid Sulegång, Sveaskog där skogsgruppen lyckades stoppa avverkningar vid 3 olika tillfällen innan det blev reservat. Kulturhistoriskt intressant område men även växter o fåglar.

– Grytsjön 45ha vid Fårbo, Sveaskogsägt ett område med gott om hackspettar.

– Ishult 84ha, Ishult, privat och Sveaskog under förhandling mellan markägare och länsstyrelsen gick en privat markägare in och högg i ett lövområde vilket jag lyckades stoppa med hjälp av Länsstyrelsen. Området blev då interimistiskt tills det blev riktigt reservat år 2007. Ett område där vi hittade bl.a. vitryggig hackspett men även andra hackspettarter, området hyser också intressanta insekter.

-Ölvedal 78ha, Sveaskog. Ett område med gamla ekar, intressant växt-, fågel- och insektslokal.

– Figeholm 225ha, vid Figeholm. Området innehåller intressanta växter, fåglar, mossor, lavar och insekter.

Tack vare bidrag från Alvins Fond har vi varje år fått anslag till gruppens arbete, som täcker resor och inköp av kartor o dyligt.

*Rödlistan – är ett system som utvecklats av Internationella naturvårdunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Jan Brenander

Södras avverkning vid Issjön anmäld för granskning hos FSC!

En enkel trädrad är allt som återstår mot vattnet! Varför tar inte Södra sitt ansvar för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk? Det skall lämnas en rejäl zon mot en sjö. Av detta finns ingenting här. Det blir återigen bottenbetyg för Södras avverkning!

En enkel trädrad är allt som återstår mot vattnet! Varför tar inte Södra sitt ansvar för ett uthålligt och miljöanpassat skogsbruk? Det skall lämnas en rejäl zon mot en sjö. Av detta finns ingenting här. Det blir återigen bottenbetyg för Södras avverkning!

En slutavverkning, utförd av Södra på fastigheten Grönlid 1:3 samt Hökfors 1:6 granskas nu av Skogsgruppen.   Tyvärr har vi vid fältbesök på platsen återigen hittat en av Södra utförd avverkning som inte håller måttet för ett FSC-certifierat företag. Det finns uppenbara brister på det här hygget och det gäller bl.a  den hänsyn som skall gälla vid avverkning mot vattendrag.
Det är förvånande att Södra fortfarande kan lämna från sig ett kalhygge med så dålig naturhänsyn. Att man inte kommit längre med sitt naturvårdsarbete i skogen är skrämmande 2016. Skogsgruppen har inlett ett anmälningsförfarande i enlighet med FSC:s regler men också kontaktat Skogsstyrelsen.

image002

Sveaskog vill avverka värdefull skog vid Skiren!

 

Avverkning Skiren Sveaskog

 

Avverkning stoppad!

Efter att vi upptäckt planerna på avverkningen vid Skiren har kontakt tagits med Sveaskog som i mejl lovat att stoppa avverkningen och utreda naturförhållandena på platsen. Ett snabbt och bra agerande från bolaget.

Sveaskog planerar för avverkning av skog med höga naturvärden norr om sjön Skiren. Som framgår av bilden här ovan handlar det om två avverkningsytor, en privat markägare och så Sveaskog. Båda ytorna är markerade med ljusblå linjer. Det märkliga med Sveaskogs planerade avverkning är att området en gång tidigare sparats för sina höga naturvärden men nu har Sveaskog tydligen ändrat sig och stämplat ut området tillsammans med ett ungefär lika stort skifte. Dessa båda tillsammans blir en mycket stor kalhyggesyta. Avverkning intill vatten är alltid kontroversiellt och ställer stora krav på skogsbolagens miljöansvar. Skogsgruppen har redan kontaktat Skogsstyrelsen och Sveaskog för att uppmärksamma dem på områdets höga naturvärden. 

Det var medlemmar i Skogsgruppen som av en tillfällighet upptäckte utstämplingen av skogsområdet vid en julexkursion. Närmare studier av skogsområdet visar på höga naturvärden i form av mycket död ved, äldre tallskog, alsumpskog och många hålträd. Se bilderna från området nedan! Sveaskogs egen nyckelbiotopsinventering borde ha undantaget området direkt. Vi ser här återigen vilka stora brister det finns i Sveaskogs egna nyckelbiotops-inventeringar.

Gamla tallar i området som Sveaskog avser att slutavverka!

Gamla tallar i området som Sveaskog avser att slutavverka! Flera av tallarna hyser den rödlistade svampen Tallticka. Vi kunde också konstatera en riklig förekomst av hålträd.

Död ved_0656

 

Det är gott om lågor i olika nedbrytningsstadier.

Det är gott om lågor i olika nedbrytningsstadier och ett antal vedsvampar.

Är detta en blackticka? Artbestämning pågår.

Är detta en blackticka?
Artbestämning pågår.

 

Sensationella artfynd i Våneviks gammelskog!

Inventeringen av naturvärdena i Våneviks gammelskog har gett oväntade och sensationella resultat vilket redan uppmärksammats långt utanför kommunens gränser! Tio fladdermusarter på det här lilla området är fantastiskt bara i sig men fynden av Dammfladdermus och flera andra mer ovanliga fladdermöss är smått sensationella. Dammfladdermusen är klassad som globalt hotad och inventeraren Espen Jensen är själv förvånad över det stora antalet arter i Våneviksskogen. I det av byggnation hotade området har också hittats hasselsnok, flera grodarter och den rödlistade större vattensalamandern.

-Det här resultatet borde rimligen innebära att Oskarshamns kommun nu drar tillbaka den gamla detaljplanen från 1944 och ser till att det natur- och kulturhistoriskt intressanta området får ingå i ett framtida kulturreservat säger föreningarna bakom rapporten. 

-Vår rapport ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” innehåller faktaunderbyggt och dokumenterat material vilket ger inventeringen tyngd säger Jan Brenander, ordf i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, OBF.             -Fem föreningar har samverkat kring den 87-sidiga rapporten och OBF har inventerat fågelfaunan på uppdrag av Oskarshamns kommun. Vi väntar nu med spänning på kommunen reaktion efter att de fått vårt material. 

Rapporten ”Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog” kan läsas och laddas ner från länken :

151103A Naturvårdsarter i Våneviks gammelskog

Fågelklubben stödjer arbetet för att rädda Våneviks gammelskog!

Bilda kulturreservat nu – sälj inte ut Våneviks gammelskog! En kontroversiell exploatering har seglat upp i Oskarshamns kommun. Staden har dammat av en gammal gällande detaljplan från 1940-talet i Vånevik. Planarbetet pågår nu för att stycka av och sälja 19 tomter i södra Vånevik! Området som berörs ligger i omedelbar närhet till den kända stenvillan från 1870-talet. Tomterna är utplacerade längs en ny tänkt gata och i flera fall hamnar tomterna nästan i strandläge! I det här fallet gäller alltså inte strandskyddet men den frågan får prövas  av länsstyrelsen i ett senare skede. Att planlägga nybyggnation så nära havet står dessutom i strid med vad som fastslagits i ”Sårbarhetsutredningen” där man gett klara riktlinjer för byggnation vid vatten. Klimatförändringar gör att större säkerhetsmarginaler måste lämnas mot en ev förhöjd havsnivå.

Blir detta av klipps flera historiska trådar av i landskapet.  Den föreslagna detaljplanen slår sönder det som idag utgör lite av ett centrum för stenhuggeriepoken och är rikt på kulturhistoria från denna epok. I en mycket välgjord rapport som går att plocka fram och läsa i den pdf som lagts in här nedan kan man fördjupa sig i alla de kulturhistoriskt intressanta lämningar som finns i det nu planerade tomtområdet. Läs våneviksgruppens rapport och sprid denna! Kulturhistoria_i_Vaneviks_gammelskog

Det är mycket olyckligt att vår kommun nu planerar att sälja ut stora delar av det område som länsstyrelsen redan 2012 utpekat som lämpligt som ett av länets första kulturreservat. Blir den omfattande tomtförsäljningen av kommer flera viktiga spår och lämningar att smulas sönder och byggas bort vilket direkt påverkar områdets kulturhistoriska värden mycket negativt. Det kommer med all säkerhet också att förstöra möjligheterna till ett kulturreservat.

Skogsgruppen har inlett en översiktlig naturvärdesinventering av det hotade området och kan redan konstatera att det som kallas ”Våneviks gammelskog” också har höga naturvärden. Det finns gott om äldre träd i området. Vedsvampen ”Tallticka” växer på flera tallar vilket indikerar träd i minst 100- 150 års ålder. Se skogsgruppens första rapport nedan.