Oskarshamns kommun bör anta förslag till skogspolicy.

Skogsgruppen har aktivt stöttat Oskarshamns kommuns arbete med att ta fram en ny heltäckande skogspolicy. Vi anser naturligtvis att det är mycket viktigt att våra kommunalt ägda skogar sköts med siktet inställt på att långsiktigt bevara skogens biologiska mångfald och säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till fina rekreationsområden. Redan 2015 presenterades ett förslag till skogspolicy men tyvärr har frågan dragits i långbänk och något beslut om skogspolicyn har inte tagits. Kommunen återkommer nu istället ännu en gång med en ny årsplan för de avverkningar som skall ske under 2017. Vi har granskat förslaget och oroar oss för att kommunen ämnar fortsätta att kalavverka våra skogar i tätortsnära lägen. Skogsgruppen har under flera år granskat och dokumenterat hur kommunens skogbruk sköts och vi har sammanställt en ”incidentrapport” över några av de brister som konstaterats när det gäller naturhänsynen även när kommunen avverkar skog.

I dessa tre dokument kan du läsa om Skogsgruppens vädjan till Oskarshamns kommun om att skogspolicyplanen bör antas omgående. Vi redovisar också en incidentrapport med bilder från kommunens skogsbruk som tydligt visar flera exempel på dålig naturhänsyn. Det är inte bara de stora skogsbolagen eller privata markägare som bryter mot FSC:s regelverk.

Skrivelse om Samrådsplan o skogspolicy 2017
Incidentrapport skogsavverkningar 2014-2016
Naturinventering_kronoparken_2007-01-26

Körskador i Impedementet 1030968

Körskador i våtmark. Här skall inga körvägar läggas rakt genom impedementet!

Kommun körskad våtmark kronop 1030974