Sveaskog vill avverka värdefull skog vid Skiren!

 

Avverkning Skiren Sveaskog

 

Avverkning stoppad!

Efter att vi upptäckt planerna på avverkningen vid Skiren har kontakt tagits med Sveaskog som i mejl lovat att stoppa avverkningen och utreda naturförhållandena på platsen. Ett snabbt och bra agerande från bolaget.

Sveaskog planerar för avverkning av skog med höga naturvärden norr om sjön Skiren. Som framgår av bilden här ovan handlar det om två avverkningsytor, en privat markägare och så Sveaskog. Båda ytorna är markerade med ljusblå linjer. Det märkliga med Sveaskogs planerade avverkning är att området en gång tidigare sparats för sina höga naturvärden men nu har Sveaskog tydligen ändrat sig och stämplat ut området tillsammans med ett ungefär lika stort skifte. Dessa båda tillsammans blir en mycket stor kalhyggesyta. Avverkning intill vatten är alltid kontroversiellt och ställer stora krav på skogsbolagens miljöansvar. Skogsgruppen har redan kontaktat Skogsstyrelsen och Sveaskog för att uppmärksamma dem på områdets höga naturvärden. 

Det var medlemmar i Skogsgruppen som av en tillfällighet upptäckte utstämplingen av skogsområdet vid en julexkursion. Närmare studier av skogsområdet visar på höga naturvärden i form av mycket död ved, äldre tallskog, alsumpskog och många hålträd. Se bilderna från området nedan! Sveaskogs egen nyckelbiotopsinventering borde ha undantaget området direkt. Vi ser här återigen vilka stora brister det finns i Sveaskogs egna nyckelbiotops-inventeringar.

Gamla tallar i området som Sveaskog avser att slutavverka!

Gamla tallar i området som Sveaskog avser att slutavverka! Flera av tallarna hyser den rödlistade svampen Tallticka. Vi kunde också konstatera en riklig förekomst av hålträd.

Död ved_0656

 

Det är gott om lågor i olika nedbrytningsstadier.

Det är gott om lågor i olika nedbrytningsstadier och ett antal vedsvampar.

Är detta en blackticka? Artbestämning pågår.

Är detta en blackticka?
Artbestämning pågår.