Rött kort för ytterligare en av Södras avverkningar!

Problemen fortsätter för skogsbolaget Södra. Skogsgruppen har besökt en avverkning vid Tomgölen, Djupeträsk och kan konstatera att avverkningen inte håller måttet när det gäller naturhänsyn. Med tanke på att hela avverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpsbäcken vilken mynnar i själva Djupeträsksjön, kommunens vattentäkt så skulle naturligtvis rejäla skyddszoner sparats runt alla vattendrag och bäckar. På en sträcka av ca 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon! Det är troligt att vattenkvaliten påverkas negativt genom stora utflöden av närsalter, humusämnen och möjligen kvicksilver.  Fastighetsbeteckningen är Djupeträsk 2:2 och 2:5.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

 

 

 

 

 

 

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

 

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Här följer Skogsgruppens brev till Södra:

Skogsgruppen Oskarshamn 2013-10-07

 

 

Till Södra Skogsägarna

 

 

 

Synpunkter på avverkning vid Tomgölen Djupeträsk

 

Vid ett nyligen gjort fältbesök av en slutavverkning utförd av Södra vill Skogsgruppen framföra följande synpunkter och erhålla er syn på detta.

Avverkningsanmälan med nummer A17520-2013 slutfördes under våren 2013 och är på 9 hektar. Hela slutavverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpbäcken. Vattendraget fortsätter vidare ner till Djupeträsksjön, vilket är kommunal vattentäkt för Oskarshamns kommun.

 

Under en sträcka på cirka 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon. Skogsmarken invid bäcken är gammal inägomark och bestod tidigare av planterad gran innan den avverkades.

Avverkning kommer att få negativa effekter på vattenmiljön i bäcken, och även då i kommunens vattentäkt vid Djupeträsksjön. Det handlar om näringsläckage, läckage av humusämnen och även läckage av kvicksilver.

 

I Skogsstyrelsens råd och föreskrifter står det tydligt att man bör återskapa en kantzon med annan trädsammansättning när zonen består av enbart barrträd(gran).

Vidare påtalar skogsstyrelsen att man inte bör frihugga längre sträckor än 100 meter för att minska påverkan av vattendraget.

Trots att vattendraget mynnar ut i Djupeträsksjön som är kommunal vattentäkt har Södra avverkat hela 500 hundra meter utan någon skyddszon utmed bäcken. Även vid Stora Tomgölen är zonen klart undermålig med endast en trädrad.

 

Skogsgruppen i Oskarshamn ser gärna fram emot Södras synpunkter på detta, och vilken strategi ni har vid denna typ av föryngringsavverkning vid ett skyddsvärt vatten.

 

Södra hade gett grönt kort för denna avverkning, men skogsgruppen ger rött kort eftersom det finns många brister i avverkningen.

 

 

Skogsgruppen Oskarshamn

Jan Brenander