Om Skogsgruppen i Oskarshamn

Skogsgruppen är en arbetsgrupp inom Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, OBF.
Medlemmarna i gruppen har tillsammans en mycket bred kompetens om skogens arter och miljöer. Gruppen besitter också en stor lokalkännedom. Flera av oss har arbetat med naturvårdsfrågor i skogen i mer än 40 år!  Vi har därför ett historisk perspektiv på hur skogen förändrats och omvandlats i en allt snabbare takt även i vår kommun. Idag finns det bara några få promille kvar av Sveriges gammelskogar och den mesta skogsmarken omvandlas nu till hårt driven produktionsskog, vilket medfört att allt fler växt- och djurarter hotas, missgynnas och minskar i antal. Trots allt tal om en bättre naturvårdshänsyn hos skogsbrukets aktörer kan vi nästan dagligen dokumentera motsatsen! Skogen drivs hårdare och natur- och miljövårdshänsynen minskar. Av det skälet är skogsgruppens arbete viktigt. Det gäller att öka förståelsen för skogens roll i det ekologiska systemet. Det gäller att se till den nuvarande lagstiftningen följs och att de som bryter mot denna också  ställs till ansvar! Skogsgruppens arbete bedrivs framförallt i Oskarshamns kommun och vårt huvudsakliga arbete utgörs av följande punkter:

  •  Granskar regelbundet avverkningsanmälningar hos Skogsvårdsstyrelsen inom Oskarshamns och Mönsterås kommuner.
  • Genomför fortlöpande inventeringar av kommunens skogar.
  • Bevakar skyddet av hotade arter (fåglar djur och växter m.m.).
  • Förhandlar med skogsbolag/markägare om naturvårdshänsyn vid skogsbruk.
  • Väcka debatt genom skrivelser m.m.
  • Föreslår skydd av biotoper genom bildande av naturreservat etc.
  • Deltar aktivt i kurser, konferenser för att kunna öka kunskapen hos skogsgruppen.

Är du intresserad av att arbeta inom skogsgruppen är du mycket välkommen. Du behöver inga kunskaper. Det viktiga är att du tycker det är viktigt att våra skogar och dess mångfald kan bevaras till kommande generationer. Och tycker du om att vistas i naturen får du garanterat utbyte av att arbeta med skogsgruppen.