Category Archives: Rapporter från skogen

Nya avslöjanden – Södra bryter mot FSC:s regler igen!

Ny Södra avverkning i blåsväder! Skogsgruppen har återigen fått tips om en avverkning som inte uppfyller natur- och miljövårdskraven i skogsvårdslagen. 
Södra medger att flera fel begåtts vid avverkningen på fastigheten Manketorp 3:2! Vid skogsgruppens och Södras gemensamma fältbesök kunde flera brister dokumenteras! Läs Skogsgruppens hela fältrapport från Manketorp här nedan: Continue reading

Ny skövling av kulturlämning – markberedning på torpet Gransmåla i Lämmedal!

Återigen har Skogsgruppen hittat nya övertramp och exempel på hur hårt och hänsynslöst skogsbruket går fram i kulturmiljöer. Denna gång gäller det en markberedning i kulturmiljön på och runt det gamla torpläget Gransmåla. Torpet gränsar mot det nya naturreservatet Lämmedal 1:16. Förstörelsen upptäcktes av medlemmar i skogsgruppen redan den 2/6 2012 och fotodokumenterades.

Vi  har därefter anmält ärendet till Skogsstyrelsen och informerat länsmuseet i Kalmar. Som bilderna visar har ansvarigt skogsföretag / maskinförare t.o.m utfört marberedning över själva husgrunden och över den gamla tomtmarken med alla sina lämningar av odlingsrösen. Vi frågar oss hur detta är möjligt efter de informationsinsatser som gjorts från skogsstyrelsen centralt om vikten av att vårda markernas kulturlämningar. Just kulturmiljön runt Gransmåla finns med i skogsstyrelsens stora databas ”Skogens Pärlor” så någon brist på information är det inte frågan om här.

Tyvärr upptäcks väldigt lite av denna förstörelse ute i skogslandskapet. Skogsgruppen har tidigare polisanmält två solklara fall av brott mot fornminneslagen i Misterhults socken. Det gäller skogsbilvägen i anslutning till Snäckedals stora gravfält samt ett fall av total förstörelse av en fornlämning på Robackska fondens skogar (ägs av Oskarshamns kommun). Utredningarna om dessa överträdelser har ännu inte lett till något åtal vilket är mer än anmärkningsvärt! Skogsgruppen har för avsikt att lyfta frågan inom den närmaste tiden. 

Även på Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök” kan man läsa om bebyggelsemiljön och kulturlämningarna på platsen. Se länken nedan:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=C729DD9BF5548B0925091E2A3D07EB12?objektid=10083004080001&tab=3

 

 

Ett massmedialt genombrott för kritiken mot det svenska skogsbruket!

Dagens Nyheter har genom en fantastisk artikelserie av journalisten Zaremba genomlyst nästan alla aspekter på det svenska skogsbruket. Du som inte läst artikelserien ännu gör det!  Klicka på länkarna nedan.
Artikelserien är ett  massmedialt genombrott i mediesveriges finrum och kommer att betyda mycket för den fortsatta debatten. DN:s satsning ger ett  enormt genomslag för kritiken mot det svenska skogsbruket.
 
 
 
 
 

Fältbiologerna – ett annat skogsbruk är möjligt. Om Lübeckmodellen.

http://faltbiologerna.se/faltbiologen/en-annan-skog-ar-mojlig

Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält


Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält, Misterhults socken, Oskarshamns kommun.

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb inkommer här med en formell anmälan om misstänkt brott mot fornminneslagen.

Saken gäller den skogsbilväg som markägaren till Arvidsmåla låtit bygga delvis genom det skyddade fornlämningsområdet, delvis byggt inom fornlämningsområdets skyddsområde. Continue reading

Körskador vid skogsbruk i anslutning till Natura 2000

Vid fältbesök utmed Marströmmens Natura 2000 område upptäckte Skogsgruppen i Oskarshamn stora körskador i anslutning till vattenmiljöer (se markering på bifogad karta), kordinater X6372194, Y1539423.

Vid skogsavverkning i närheten har ytterst grova markskador uppstått. (se bifogade bilder). I dessa djupa spår passerar nu vatten ner direkt till bäck som mynnar ut i Marströmmens vattenområde. Continue reading