Fågelklubben stödjer arbetet för att rädda Våneviks gammelskog!

Bilda kulturreservat nu – sälj inte ut Våneviks gammelskog! En kontroversiell exploatering har seglat upp i Oskarshamns kommun. Staden har dammat av en gammal gällande detaljplan från 1940-talet i Vånevik. Planarbetet pågår nu för att stycka av och sälja 19 tomter i södra Vånevik! Området som berörs ligger i omedelbar närhet till den kända stenvillan från 1870-talet. Tomterna är utplacerade längs en ny tänkt gata och i flera fall hamnar tomterna nästan i strandläge! I det här fallet gäller alltså inte strandskyddet men den frågan får prövas  av länsstyrelsen i ett senare skede. Att planlägga nybyggnation så nära havet står dessutom i strid med vad som fastslagits i ”Sårbarhetsutredningen” där man gett klara riktlinjer för byggnation vid vatten. Klimatförändringar gör att större säkerhetsmarginaler måste lämnas mot en ev förhöjd havsnivå.

Blir detta av klipps flera historiska trådar av i landskapet.  Den föreslagna detaljplanen slår sönder det som idag utgör lite av ett centrum för stenhuggeriepoken och är rikt på kulturhistoria från denna epok. I en mycket välgjord rapport som går att plocka fram och läsa i den pdf som lagts in här nedan kan man fördjupa sig i alla de kulturhistoriskt intressanta lämningar som finns i det nu planerade tomtområdet. Läs våneviksgruppens rapport och sprid denna! Kulturhistoria_i_Vaneviks_gammelskog

Det är mycket olyckligt att vår kommun nu planerar att sälja ut stora delar av det område som länsstyrelsen redan 2012 utpekat som lämpligt som ett av länets första kulturreservat. Blir den omfattande tomtförsäljningen av kommer flera viktiga spår och lämningar att smulas sönder och byggas bort vilket direkt påverkar områdets kulturhistoriska värden mycket negativt. Det kommer med all säkerhet också att förstöra möjligheterna till ett kulturreservat.

Skogsgruppen har inlett en översiktlig naturvärdesinventering av det hotade området och kan redan konstatera att det som kallas ”Våneviks gammelskog” också har höga naturvärden. Det finns gott om äldre träd i området. Vedsvampen ”Tallticka” växer på flera tallar vilket indikerar träd i minst 100- 150 års ålder. Se skogsgruppens första rapport nedan.