Naturskog vid Skiren – skogsgruppen stoppade avverkningen.

Nyfunnen nyckelbiotop stoppar avverkning!

Efter Skogsgruppens rapport till Skogsstyrelsen har nu området vid nordöstra delen av Skiren klassats som nyckelbiotop.

– Vi är naturligtvis mycket glada för att Sveaskog stoppat avverkningen säger Jan Brenander i skogsgruppen. Avverkningshotet är nu borta men vi kan inte låta bli att fundera över varför Sveaskogs egen personal missade den här skogens naturvärden. Det är faktiskt något som Sveaskog själva skall klara av att se i fält men så var inte fallet denna gång. Området ligger i Högsby kommun i Kalmar län.

Området innehåller mycket död ved i olika stadier av nedbrytning och det är gott om lågor och naturliga högstubbar av gran.
Skogsgruppen hittade bland annat Blodticka (Gloeoporus taxicola) som fanns på gran. Det är en vedlevande ticka med skinnlik, mycket tunn och utbredd fruktkropp.
Blodticka är enbart signalart när den växer på granlågor och ger en mycket signal om att här har vi en granskog med höga naturvärden. Oftast förekommer den tillsammans med ett stort antal ovanliga rödlistade arter. Svampen indikerar ett gammalt granskogsekosystem med inslag av grova lågor.
Blodtickan förekommer spridd i hela landet. I norra sverige är den nästan helt knuten till granlågor i urskogsartaded barrskog. I södra sverige är den däremot endast ett fåtal fynd gjorda på gran.

Är detta en blackticka? Artbestämning pågår.

(Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen Förlag)

För Skogsgruppen i Oskarshamn Jan Brenander
Mosskog0192