Category Archives: Rapporter från skogen

Dikesgrävning vid Klara Fulings grotta får bakläxa av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning i anslutning till Klara Fulings grotta. Läs mer i länsstyrelsens utslag i denna pdf.
Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning

Continue reading

Omfattande kritik mot kommunens röjningar kring våra tätorter!


Många oskarshamnare är nu både förbannande och kritiska till de omfattande röjningar som staden genomför runt tätorterna. Ortstidningarna har fått påringningar från ilskna medborgare som fått se sin närmiljö mer eller mindre skövlad. Allt fler frågar vad kommunen egentligen sysslar med? Från naturvårdshåll har Skogsgruppen tillsammans med Naturskyddsföreningen tidigt skrivit till kommunen för att stoppa den här typen av röjningsåtgärder i tätortsnära lägen.

– Det är en diskussion vi velat få igång men ingen har lyssnat på våra krav och synpunkter menar de båda föreningarna idag. 

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära  lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

image002Skogsgruppen anser att Oskarshamns kommun faktiskt förstör de viktiga tätortsnära skogsmiljöerna genom röjningar som överhuvudtaget inte skall användas intill bostäder. Vi vill få det prövat om kommunen i det här fallet kan anses bryta mot ett av riksdagens miljömål då man genom de här rena skogsbruksåtgärderna inte värnar  ”en god bebygdd miljö”.  De röjningar som nu genomförs har inget med naturvårdsröjningar att göra. Detta är produktionsröjningar och omfattande gallrings-avverkningar som skall dra in pengar till kommunen! Absolut inga åtgärder som ökar den biologiska mångfalden i viktiga bryn och kantzoner mot våra tätorter. Tvärtom kan Tekniska kontorets röjningar klassas som betydande miljöpåverkan intill människors bostäder i tätorten och tätortsnära lägen!  Tyvärr leder detta  till högre bullernivåer, sämre ekosystemtjänster, dvs det arbete grönskan utför som luftrenare, tvätta ur partiklar från trafik m.m. Vidare påverkas den biologiska mångfalden negativt i nästan alla dessa fall då skuggande och skyddande buskage röjs bort.

Avskogningen i tätortsnära miljöer är ingen skitsak! Kommunen avverkar på det här sättet tusentals välväxta och värdefulla träd i anslutning till bostadskvarter.
Knappast någon klok miljöpolitik. Skogsgruppen anser att kommunens agerande måste prövas mot FSC regelverk då det kan bryta mot hänsynsreglerna vid avverkningsföretag i anslutning till bostäder. En annan fråga som bör utredas är vilket ansvar beslutande tjänstemän har för detta och från vilket håll kommunen inhämtat råd och anvisningar för röjningsåtgärderna.
Det finns ingen som helst naturvårdsplan bakom dessa insatser utan de bygger förmodligen på strikta ekonomiska kalkyler för gallringsskogsbruk där någon ansvarig person med skoglig utbildning fått inflytande över kommunens skogsbruk i tätortsnära lägen.
Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter!

Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter! Notera timmeruttaget! Detta har ingenting med naturvårdsåtgärder att göra.

 

Holmen Skog granskas – urusel naturvårdshänsyn vid avverkning i Ishult, Oskarshamns kommun.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Skogsgruppen har efter tips från allmänheten nyligen besökt en större avverkning utförd av det certifierade bolaget Holmen skog. Avverkningsytan ligger i anslutning till Ishults naturreservatet och fältbesöket förskräcker då ingen som helst hänsyn tagits till det angränsande naturreservatet! Även utan denna närhet till skyddad natur uppvisar kalhygget ändå en urusel natuvårdshänsyn. Skogsgruppen kan inte se att Holmen Skog på något sätt levt upp till FSC:s krav eller kriterier. Avverkningen kommer därför att anmälas för brott mot FSC:s standard och information om avverkningen kommer att länkas ut via Naturskyddsföreningens skogsnätverk.

-Återigen ett bevis för att FSC inte fungerar i praktiken. Tyvärr visar fotodokumentationen under fältbesöket en genomgående och sällsynt dåligt genomförd avverkning när det kommer till den mest elementära naturvårdshänsyn.

  • Skyddszoner saknas mot bergkanter och blockterräng.
  • Lövträd vid och i bergkanter är topphuggna helt utan anledning
  • Hyggets torrträd är konsekvent avverkade eller omkullkörda av skogsmaskinen.
  • Ingen blockmark har skyddats med kvarstående skuggande träd.
  • Träd har fällts uppe i blockrika impediment.
  • Ingen hänsyn till intilliggande naturreservat – ett vitryggsområde
  • Kalhyggets naturvårdshänsyn uppfyller inte Holmen Skogs egen naturvårdspolicy än mindre FSC och PFSC till vilket företaget är anslutet genom certifiering.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar. 

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.

 

 

 

 

Berg Timber AB granskas!

Skogsgruppen granskar just nu en avverkning i trakterna av Bockara där Berg Timber AB tagit upp ett större hygge på uppskattningsvis 10 ha. Redan vid en första snabb kontroll kunde vi konstatera att avverkningen inte lever upp till de natur- och miljövårdskrav som bolaget säger sig följa genom sitt medlemskap i certifieringsorganisationerna FSC och PFSC. En djupare granskning och dokumentation av avverkningsytan är därför inledd.

Tyvärr är detta bara en avverkning i mängden där vi återigen tvingas konstatera att det svenska skogsbruket inte klarar av att ta den naturvårdshänsyn som man är ålagd och som behövs för att vårt skogsbruk skall kunna kallas uthålligt. Idag hotas den biologiska mångfalden och över 4000 arter finns redan med på den s.k rödlistan. En majoritet av dessa har sin livsmiljö i den svenska skogen. Skogsbruket klarar inte att leva upp till riksdagens miljömål och har inte lyckats att axla den frihet under ansvar som man fått. Vi behöver en ny skogsvårdslag!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Skog AB  inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden!

Redan vid ett första besök på platsen där det en gång växte en skog kan vi konstatera att Berg Timber AB inte genomfört avverkningen enligt gällande regler! Vi ser här en slutavverkning med mycket dålig naturhänsyn som drar på sig en anmälan om avvikelser från FSC-standarden! Det är överhuvudtaget svårt att hitta någon form av naturvårdshänsyn på denna avverkning.

 

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

En stor slutavverkningsyta utan naturhänsyn!

 

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

Bristfälliga zoner mot vatten kan dokumenteras från hela avverkningen!

 

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre!

Ansvarig maskinförare har avverkat utan att lämna rejält tilltagna zoner mot våtmarken. Ett mycket vanligt fel som påtalats i minst 10 år utan att det blivit bättre! Här visar avverkningen ett av flera regelbrott mot FSC:s standard vilket kommer att anmälas.

 

 

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Detta är ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Inte heller kärr inne i den f.d skogen har skonats med rejält tilltagna skyddszoner! Även detta ett regelbrott mot FSC bestämmelser.

Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur.Under avverkningen har det certifierade företaget Bergs Timber gått hårt fram mot bärande träd och enbuskar. Båda dessa är levande och värdefulla rester från ett tidigare kulturlandskap skapat av skogsbetet eller hagmarkskultur. Här en avverkad körsbärsstam.

 

Alla enar har sågats ner! Till vilken nytta?

Alla enar, ung som gammal har sågats ner! Till vilken nytta?

 

 

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.

Grovstammig ek och döda trädstammar hittades i timmertravarna.

 

 

Skydda Skogen – Sprid kampanjfilmen om den svenska modellen!

Även föreningen Skydda skogen har gjort en kampanjfilm för att uppmärksamma det svenska skogsbrukets framfart och dess stora natur- och miljöpåverkan! Länk till filmen hittas nedan till vänster på sidan under rubriken ”Länkar”

Vill du själv skriva in adressen till filmen eller dela den med andra har du adressen här: http://vimeo.com/59855643

Nya avslöjanden – Södra bryter mot FSC:s regler igen!

Ny Södra avverkning i blåsväder! Skogsgruppen har återigen fått tips om en avverkning som inte uppfyller natur- och miljövårdskraven i skogsvårdslagen. 
Södra medger att flera fel begåtts vid avverkningen på fastigheten Manketorp 3:2! Vid skogsgruppens och Södras gemensamma fältbesök kunde flera brister dokumenteras! Läs Skogsgruppens hela fältrapport från Manketorp här nedan: Continue reading

Ny skövling av kulturlämning – markberedning på torpet Gransmåla i Lämmedal!

Återigen har Skogsgruppen hittat nya övertramp och exempel på hur hårt och hänsynslöst skogsbruket går fram i kulturmiljöer. Denna gång gäller det en markberedning i kulturmiljön på och runt det gamla torpläget Gransmåla. Torpet gränsar mot det nya naturreservatet Lämmedal 1:16. Förstörelsen upptäcktes av medlemmar i skogsgruppen redan den 2/6 2012 och fotodokumenterades.

Vi  har därefter anmält ärendet till Skogsstyrelsen och informerat länsmuseet i Kalmar. Som bilderna visar har ansvarigt skogsföretag / maskinförare t.o.m utfört marberedning över själva husgrunden och över den gamla tomtmarken med alla sina lämningar av odlingsrösen. Vi frågar oss hur detta är möjligt efter de informationsinsatser som gjorts från skogsstyrelsen centralt om vikten av att vårda markernas kulturlämningar. Just kulturmiljön runt Gransmåla finns med i skogsstyrelsens stora databas ”Skogens Pärlor” så någon brist på information är det inte frågan om här.

Tyvärr upptäcks väldigt lite av denna förstörelse ute i skogslandskapet. Skogsgruppen har tidigare polisanmält två solklara fall av brott mot fornminneslagen i Misterhults socken. Det gäller skogsbilvägen i anslutning till Snäckedals stora gravfält samt ett fall av total förstörelse av en fornlämning på Robackska fondens skogar (ägs av Oskarshamns kommun). Utredningarna om dessa överträdelser har ännu inte lett till något åtal vilket är mer än anmärkningsvärt! Skogsgruppen har för avsikt att lyfta frågan inom den närmaste tiden. 

Även på Riksantikvarieämbetets databas ”Fornsök” kan man läsa om bebyggelsemiljön och kulturlämningarna på platsen. Se länken nedan:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html;jsessionid=C729DD9BF5548B0925091E2A3D07EB12?objektid=10083004080001&tab=3

 

 

Ett massmedialt genombrott för kritiken mot det svenska skogsbruket!

Dagens Nyheter har genom en fantastisk artikelserie av journalisten Zaremba genomlyst nästan alla aspekter på det svenska skogsbruket. Du som inte läst artikelserien ännu gör det!  Klicka på länkarna nedan.
Artikelserien är ett  massmedialt genombrott i mediesveriges finrum och kommer att betyda mycket för den fortsatta debatten. DN:s satsning ger ett  enormt genomslag för kritiken mot det svenska skogsbruket.
 
 
 
 
 

Fältbiologerna – ett annat skogsbruk är möjligt. Om Lübeckmodellen.

http://faltbiologerna.se/faltbiologen/en-annan-skog-ar-mojlig

Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält


Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält, Misterhults socken, Oskarshamns kommun.

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb inkommer här med en formell anmälan om misstänkt brott mot fornminneslagen.

Saken gäller den skogsbilväg som markägaren till Arvidsmåla låtit bygga delvis genom det skyddade fornlämningsområdet, delvis byggt inom fornlämningsområdets skyddsområde. Continue reading