Holmen Skog granskas – urusel naturvårdshänsyn vid avverkning i Ishult, Oskarshamns kommun.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Holmen Skog granskas för en stor avverkning i anslutning till Ishults naturreservat.

Skogsgruppen har efter tips från allmänheten nyligen besökt en större avverkning utförd av det certifierade bolaget Holmen skog. Avverkningsytan ligger i anslutning till Ishults naturreservatet och fältbesöket förskräcker då ingen som helst hänsyn tagits till det angränsande naturreservatet! Även utan denna närhet till skyddad natur uppvisar kalhygget ändå en urusel natuvårdshänsyn. Skogsgruppen kan inte se att Holmen Skog på något sätt levt upp till FSC:s krav eller kriterier. Avverkningen kommer därför att anmälas för brott mot FSC:s standard och information om avverkningen kommer att länkas ut via Naturskyddsföreningens skogsnätverk.

-Återigen ett bevis för att FSC inte fungerar i praktiken. Tyvärr visar fotodokumentationen under fältbesöket en genomgående och sällsynt dåligt genomförd avverkning när det kommer till den mest elementära naturvårdshänsyn.

  • Skyddszoner saknas mot bergkanter och blockterräng.
  • Lövträd vid och i bergkanter är topphuggna helt utan anledning
  • Hyggets torrträd är konsekvent avverkade eller omkullkörda av skogsmaskinen.
  • Ingen blockmark har skyddats med kvarstående skuggande träd.
  • Träd har fällts uppe i blockrika impediment.
  • Ingen hänsyn till intilliggande naturreservat – ett vitryggsområde
  • Kalhyggets naturvårdshänsyn uppfyller inte Holmen Skogs egen naturvårdspolicy än mindre FSC och PFSC till vilket företaget är anslutet genom certifiering.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar.

Alla döda träd har sågats ner eller körts omkull. Här blockig terräng som naturligtvis skulle ha sparats ut med kvarstående träd och buskar. 

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Alla impedimentmiljöer är avverkade och mer eller mindre förstörda! Detta är ingen avverkning som håller FSC-standard!

Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Ett storblockigt bergsparti har felaktigt friställts ute på hygget! Notera hur den unga eken som växer intill bergkanten topphuggits? Hur tänkte maskinföraren här?Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Naturvårdshänsynen är obefintlig! Genomgående bottenbetyg på samtliga punkter.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.

Stubbar av storväxt äldre gran. I bakgrunden en sönderhuggen blockig miljö som skulle ha lämnats orörd.