Omfattande kritik mot kommunens röjningar kring våra tätorter!


Många oskarshamnare är nu både förbannande och kritiska till de omfattande röjningar som staden genomför runt tätorterna. Ortstidningarna har fått påringningar från ilskna medborgare som fått se sin närmiljö mer eller mindre skövlad. Allt fler frågar vad kommunen egentligen sysslar med? Från naturvårdshåll har Skogsgruppen tillsammans med Naturskyddsföreningen tidigt skrivit till kommunen för att stoppa den här typen av röjningsåtgärder i tätortsnära lägen.

– Det är en diskussion vi velat få igång men ingen har lyssnat på våra krav och synpunkter menar de båda föreningarna idag. 

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära  lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

Oskarshamns kommun är ansvarig för omfattande och förfulande gallringar och röjningar i tätortsnära lägen. Stora upplevelse och skönhetsvärden har förstörts för de som bor i anslutning till röjningarna.

image002Skogsgruppen anser att Oskarshamns kommun faktiskt förstör de viktiga tätortsnära skogsmiljöerna genom röjningar som överhuvudtaget inte skall användas intill bostäder. Vi vill få det prövat om kommunen i det här fallet kan anses bryta mot ett av riksdagens miljömål då man genom de här rena skogsbruksåtgärderna inte värnar  ”en god bebygdd miljö”.  De röjningar som nu genomförs har inget med naturvårdsröjningar att göra. Detta är produktionsröjningar och omfattande gallrings-avverkningar som skall dra in pengar till kommunen! Absolut inga åtgärder som ökar den biologiska mångfalden i viktiga bryn och kantzoner mot våra tätorter. Tvärtom kan Tekniska kontorets röjningar klassas som betydande miljöpåverkan intill människors bostäder i tätorten och tätortsnära lägen!  Tyvärr leder detta  till högre bullernivåer, sämre ekosystemtjänster, dvs det arbete grönskan utför som luftrenare, tvätta ur partiklar från trafik m.m. Vidare påverkas den biologiska mångfalden negativt i nästan alla dessa fall då skuggande och skyddande buskage röjs bort.

Avskogningen i tätortsnära miljöer är ingen skitsak! Kommunen avverkar på det här sättet tusentals välväxta och värdefulla träd i anslutning till bostadskvarter.
Knappast någon klok miljöpolitik. Skogsgruppen anser att kommunens agerande måste prövas mot FSC regelverk då det kan bryta mot hänsynsreglerna vid avverkningsföretag i anslutning till bostäder. En annan fråga som bör utredas är vilket ansvar beslutande tjänstemän har för detta och från vilket håll kommunen inhämtat råd och anvisningar för röjningsåtgärderna.
Det finns ingen som helst naturvårdsplan bakom dessa insatser utan de bygger förmodligen på strikta ekonomiska kalkyler för gallringsskogsbruk där någon ansvarig person med skoglig utbildning fått inflytande över kommunens skogsbruk i tätortsnära lägen.
Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter!

Kommunen ägnar sig åt felaktigt gallringsskogsbruk runt våra tätorter! Notera timmeruttaget! Detta har ingenting med naturvårdsåtgärder att göra.