Author Archives: admin

Skogsbruket skadar återigen fornlämningar i Misterhult!

Länsstyrelsen polisanmäler ny skada på fornlämning i Misterhult!

Återigen har skogsbruket skadat en fast fornlämning i Misterhult. Händelsen är polisanmäld tack vare tips från allmänheten. Detta är nu den andra större skadan  på mindre än ett år där skogsbruket står som ansvarig och som uppmärksammats och anmälts till Länsstyrelsen. Förra årets skandalösa vägbygge och stora åverkan på gravfälten i Snäckedal utreds fortfarande av åklagare. Markägaren på Arvidsmåla som ansvarat för dragningen av skogsbilvägen vid Snäckedal i kanten på en av Sveriges förnämsta bronsålderslämningar misstänks för brott mot fornminneslagen.  I det nu upptäckta fallet rör det sig om en omfattande skada på en stor fast fornlämning som enligt länsstyrelsen borde ha lett till att de ansvariga omedelbart avbrutit arbetet och anmält det inträffade till myndigheten. Istället fortsatte skogsarbetet som om ingenting hänt. Tyvärr är detta bara toppen på ett isberg när det gäller skogsbrukets hänsyn och skadefrekvens på framförallt våra okända fornlämningar. Trots utbildningsinsatser fortsätter skogsbruket att skada både fornlämningar och naturvärden genom alla de överträdelser och illa genomförda avverkningar som vi dokumenterat bara i Oskarshamns kommun.  Läs mer om händelsen i bifogad länk till Nyheternas artikel.

 Det unika gravfältet i Snäckedal har tidigare skadats allvarligt av skogsbrukets framfart. Läs mer här om denna incident som också utreds av åklagare!

 

 

Ems skogsbruk får bottenbetyg!

Skogsgruppen har under en flera år dokumenterat det hårt drivna skogsbruket på Ems fastighet. Nästan alla avverkningar som besökts har uppvisat stora brister när det gäller naturvårdshänsyn. Ofta har inte ens minsta godtagbara standard uppfyllts och av det skälet har skogsgruppen framfört kritik mot skogsbruket både till markägaren och till Skogsstyrelsen. Efter vårt senaste besök på den 27 ha stora avverkningen vid Åserum längs med väg E 22 har bolaget enligt vår mening nu nått vägs ände när det gäller bristande naturvårdshänsyn och uppenbara brott mot FSC:s standard! Vi kommer därför att anmäla den utförda avverkningen för brott mot skogsvårdslagens hänsynsparagrafer och naturligtvis informera alla berörda om Ems bristande naturvårdshänsyn. Läs mer i incidentrapporten nedan!
Continue reading

Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält


Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält, Misterhults socken, Oskarshamns kommun.

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb inkommer här med en formell anmälan om misstänkt brott mot fornminneslagen.

Saken gäller den skogsbilväg som markägaren till Arvidsmåla låtit bygga delvis genom det skyddade fornlämningsområdet, delvis byggt inom fornlämningsområdets skyddsområde. Continue reading

Körskador vid skogsbruk i anslutning till Natura 2000

Vid fältbesök utmed Marströmmens Natura 2000 område upptäckte Skogsgruppen i Oskarshamn stora körskador i anslutning till vattenmiljöer (se markering på bifogad karta), kordinater X6372194, Y1539423.

Vid skogsavverkning i närheten har ytterst grova markskador uppstått. (se bifogade bilder). I dessa djupa spår passerar nu vatten ner direkt till bäck som mynnar ut i Marströmmens vattenområde. Continue reading