Körskador vid skogsbruk i anslutning till Natura 2000

Vid fältbesök utmed Marströmmens Natura 2000 område upptäckte Skogsgruppen i Oskarshamn stora körskador i anslutning till vattenmiljöer (se markering på bifogad karta), kordinater X6372194, Y1539423.

Vid skogsavverkning i närheten har ytterst grova markskador uppstått. (se bifogade bilder). I dessa djupa spår passerar nu vatten ner direkt till bäck som mynnar ut i Marströmmens vattenområde.Effekterna av detta får naturligtvis stora konsekvenser för vattenmiljön, nedströms och slutligen havet. Stora körskador i anslutning till vattenmiljöer leder till ökad risk för grumlingseffekter av mineralpartiklar, vilket skett i detta fall. Vidare läcker näringsämnen, humus och kvicksilver ut i vattenmiljön vilket påverkar växter och djur negativt. Körskador ger också en oavsiktlig markavvattning. Med den kunskap som finns idag skall inte sådant här inte få ske. Det är uppseendeväckande att Holmen skog som är miljöcertifierat kan åsidosätta skogsvårdslagen och sunt förnuft.

Holmen skog som ansvarat för avverkningen, transporter m.m. har god kännedom om att Marströmmens Natura 2000 område ligger i direkt anslutning. Med en bättre planering skulle man lätt ha kunnat förhindra detta grova övergrepp på mark och vatten.

Skogsgruppen anser att detta skulle kunna betecknas som ett miljöbrott.

Se bifogad pdf-fil för bilder och mer information.