Herman Nilsson Trävaror AB får underkänt i miljöhänsyn!

Nya tips om skogsbolag med dåligt utformad natur- och miljöhänsyn strömmar in till vår skogsgrupp. Ett av tipsen gäller Firman Herman Nilsson Trävaror från Berga som återigen uppmärksammas för dålig naturvårdshänsyn på avverkningar i Högsby kommun! Som bilddokumenta-tionen tydligt visar är inte mycket lämnat på slutavverkningsytorna. Enligt vår bedömning är inte ens skogsvårdslagens minimikrav uppfyllda! Gör man en jämförelse med vad bolaget förbinder sig att göra vid själva avverkningen enligt den skriftliga avverkningsanmälan så stämmer inte mycket med hur det blev i verkligheten. Skogsgruppen har därför bett tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen att utreda om den aktuella avverkningen på fastigheten Annerbergstorpet 1:5 håller den standard som avses i skogsvårdslagens § 30.

Älgsjön 1 Högsby 1040595 Älgsjön Högsby 1040593 Älgsjön Högsby 1040596