Dialogmöte om Blomsfors naturreservat!

En karaktärsart för reservatet Blomsfors! Hane av Blå jungfruslända. Fotograferad vid Virån sommaren 2016.

En karaktärsart för reservatet Blomsfors! Hane av Blå jungfruslända. Fotograferad vid Virån sommaren 2016.

Länsstyrelsen har fått ökade anslag för att sköta om länets naturreservat! Av den anledningen har Fågelklubben och Skogsgruppen legat på för att få till ett dialogmöte om det värdefulla naturreservatet Blomsfors i Sulegång. Den 14 november var det dags! Länsstyrelsen, Sveaskog samt boende och verksamma i trakten samlades för en diskussion om reservatets skötselplan tillsammans med med värdarna för mötet,  Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Blomsfors ligger på Sveaskogs mark precis på gränsen mellan byarna Baggetorp och Sulegång. Reservatet är på 162 hektar och kantas i väster av sjöarna Storyttern och Lillyttern samt följer Viråns sträckning ner till Hemsjön i Sulegång. En antagen, mycket ambitiös, skötselplan finns för reservatet och förvaltaren Josefine Östangård från länsstyrelsen mötte upp för att diskutera vad som skall prioriteras under nästa år då bl.a Sveaskog som äger marken skall börja att hugga bort gran i de lövdominerade områdena i reservatets norra delar. Håkan Torkelsson från Sveaskog berättade om hur detta skall utföras i linje med skötselplanen med minsta möjliga markpåverkan. Två företagare inom jord- och skogsbruk som båda är verksamma i Baggetorp och Sulegång med stor erfarenhet av naturvårdsinsatser var också bjudna till dialogmötet. Från den ideella naturvårdens sida ville vi slå ett slag för att de kommande skötselåtgärderna mycket väl kan utföras av de som redan bor och arbetar i nära anslutning till reservatet. Fördelen med detta är självklar – det är bättre att de som bor på platsen och håller igång landsbygden får möjlighet att jobba med skötseln av reservatet istället för att länsstyrelsen skall skicka upp naturvårdsröjare från Öland eller södra Kalmar län. Frågan är känslig för markägaren Sveaskog som själva vill sköta alla insatser i reservatet. Från naturvårdens sida finns en oro över att bolaget inte skall klara av åtgärderna utan att skada resterna av det mosaikartade odlingslandskapet i delar av reservatet.

Fågelklubben representerades av Christer Ek och Jan Brenander. En kort exkursion gjordes i områdets mer värdedfulla delar närmare bestämt området kring den gamla backstugan Åbo där terrängen är full av rester från tidigare odling och möjligen även ett fossilt odlingslandskap.  Sveaskogs arbete med granhuggning kommer att följas upp under nästa år och förnyade kontakter tas med länsstyrelsen.

Helge Torstensen guidade besökarna till den märkliga lämningen av backstugan Åbo.

Helge Torstensen guidade besökarna till den märkliga lämningen av backstugan Åbo.

De märkliga stenmurarna och rösena efter backstugan Åbo föreslogs som ett lämpligt område för särskilda insatser. Det är en plats med atmosfär och tydliga bevis för torparlivets otroliga slit. Familjen på sju personer som bodde i backstugan fick nog av fattigdomen och emigrerade till Amerika.

De märkliga stenmurarna och rösena efter backstugan Åbo föreslogs som ett lämpligt område för särskilda insatser. Det är en plats med atmosfär och tydliga bevis för torparlivets otroliga slit. Familjen på sju personer som bodde i backstugan fick nog av fattigdomen och emigrerade till Amerika.

Det sovande resterna av odlingsmarken runt backstugan studerades närmare. Här syns från vänster: Daniel Harrysson, Sulegång, Christer Ek, Fårbo, Ann Harrysson, Sulegång, Josefine Östangård, Länsstyrelsen Kalmar och Helge Torstensen, Baggetorp. På bilden saknas Håkan Torkelsson, Sveaskog samt Karl-Johan Axelsson, Baggetorp.

Det sovande resterna av odlingsmarken runt backstugan studerades närmare. Här syns från vänster: Daniel Harrysson, Sulegång, Christer Ek, Fårbo, Ann Harrysson, Sulegång, Josefine Östangård, Länsstyrelsen Kalmar och Helge Torstensen, Baggetorp. På bilden saknas Håkan Torkelsson, Sveaskog samt Karl-Johan Axelsson, Baggetorp.