Fågelklubben och Naturskyddsföreningens länsförbund säger nej till ny 400kV ledning!

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kalmar län har båda ställt sig bakom det samrådsyttrande som Nätverket Nej till 400 kV-ledning St.Basthult – Lämmedal skickat in till Svenska Kraftnät. Nästan 80 fastighetsägare har sagt nej till förslaget att dra en ny ledning genom opåverkad skogsmark och över flera värdefulla naturområden! En översiktlig genomgång av de naturvärden som berörs av förslaget visar att två till tre större tjäderspel förstörs och ett fiskgjusebo hamnar mitt under ledningsgatan där alla skog måste avverkas! Dessutom berörs Natura 2000-området Virån med allt vad det innebär av intrång och påverkan. Förslaget är helt oacceptabelt! De markägare som samlats under nätverkets paraply är  denna gång mycket engagerade för att skydda sina nyckelbiotoper och redan avsatta områden. Här kan naturvården knyta många värdefulla band med skogens brukare och detta kan inte underskattas.

Svenska Kraftnät
Box 1200
174 24 Sundbyberg

 

Samrådsyttrande Ekhyddan – Lämmedal

Flytt av 400kV-ledning sträckan St. Basthult – Lämmedal dnr. 2011/812

Detta samrådsyttrande är undertecknat av inte mindre än xxx berörda fastighetsägare och boende. Det är vårt andra och kompletterande samrådsyttrande där vi denna gång också kan visa att ett flertal lokalt förankrade organisationer och föreningar med stor lokalkännedom ställt sig bakom samrådsyttrandet. Det gäller inte minst Naturskyddsföreningen i Kalmar län samt Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Sammanfattningsvis vill vi direkt understryka att vi ställer oss helt avvisande till de förslag som Svenska Kraftnät  utformat för att få anlägga nya kraftledningsgator på sträckan Stora Basthult – Lämmedal. 

Vi kommer här nedan noggrant att redogöra för de tunga och helt avgörande skäl som talar mot den föreslagna ledningsdragningen. 

Om samrådet.                                                                                                 Vi vill dock först protestera mot Svenska Kraftnäts (SVK), sätt att hantera hela samrådsprocessen som inte hållit någon godtagbar standard för ett statligt affärsverk. Samrådstiden för ett så omfattande projekt har varit för kort och är förlagd från mitten av november till mitten av januari med jul- och nyårshelgen mitt i samrådsperioden. Det betyder att de direkt berörda fastighetsägarna har haft att ta ställning till viktiga markfrågor, kontakta sina politiker och lokala tjänstemän, fånga upp erfarenheter från de som jobbat med samrådet Ekhyddan – Barkeryd samt kontakta egna experter. Allt detta under stor brådska vid årets mörkaste tid. Elnätsfrågor är dessutom komplexa och svårgenomträngliga vilket redan i planeringen borde ha inneburit rejält tilltagna samrådstider.

Genom vårt nätverk vet vi att många av de berörda uppfattat både samrådsmötet i Figeholm samt det utskickade materialet som förvirrande och motsägelsefullt. Av det skälet har vi (och intresseorganisationen LRF) nu två gånger begärt att få utökad samrådstid vilket direkt avslagits av Svenska Kraftnät. Svaret från ansvariga på vår begäran visar på dålig respekt för demokrati och medborgarnas inflytande. Det strider dessutom mot Eu:s krav på allmänhetens rätt att delta i beslutsprocessen.

Samtidigt som vi själva fått avslag har vi fått uppgifter från både länsstyrelsen och från Oskarshamns kommun om att man där beviljats senare inlämning av samrådsyttrandet. Svenska Kraftnät tycks alltså mena att vi som direkt berörs av frågan och som står inför stora ingrepp på våra fastigheter inte skall ges möjligheter till förlängd samrådstid i likhet med andra! I sin argumentation för denna ståndpunkt har SVK endast och helt utgått från sina egna behov och egen vinning och har genom detta inte ens levt upp till sin egen policy om hur man skall uppträda mot allmänheten när det gäller attityder och lyhördhet. Man lever inte heller upp till regeringens förordning för affärsverkets verksamhet eller EU:s direktiv om miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vi har noga dokumenterat detta och avser att föra frågan vidare till ansvariga myndigheter med full kraft.

Vi anser att SVK samrådsförfarande bör granskas och prövas mot Plan- och Bygglagen samt Miljöbalkens bestämmelser för hur en MKB skall genomföras. Detta är en viktig fråga att ta ställning till för de som skall granska hur det inledande samrådet har genomförts. Inte minst mot bakgrund att SVK redan dragit på sig kraftig kritik vid samrådet Ekhyddan-Barkeryd. SVK agerande bör också prövas mot EU:s krav på samråd där man särskilt trycker på vikten av att ge den berörda allmänheten tid att förbereda sig och på ett effektivt sätt beredas möjlighet att delta i beslutprocessen. (Rådets direktiv 85/337/ EEG samt 97/11 och 3003/35/EG)

Om samrådsmötet i Figeholm.                                                                  Det genomförda samrådet gav en splittrad och motsägelsefull bild av vad som egentligen gäller. Olika besked lämnades om vilka alternativ som är möjliga att genomföra. Det skulle t.ex gå bra att samlokalisera en ny ledning i en befintlig kraftledningsgata. En annan representant sa att detta var omöjligt. Så har också informationen om möjligheten att gräva ner likströmskabeln från Gotland hanterats. Olika besked har lämnats.

På mötet i Figeholm redogjordes inte heller för de bakomliggande orsakerna till förslaget att flytta ledningen! Informationen kring detta projekt har mer handlat om hur det skall gå till i praktiken som om allt redan skulle vara klart och beslutat över huvudet på alla mark- och fastighetsägare.

All information om Gotlandskabelns påverkan på hela projektet måste redovisas av SVK! Samrådet skulle därför ha handlat om båda projekten.

Den som försökt följa turerna kring projektet Ekhyddan – Barkeryd kan konstatera att SVK till en början inte lagt alla förslag och papper på bordet. Den nu aktuella flytten av 400kV-ledningen har inte funnits med i presentationen utan har tillkommit som en ny ide för att lösa de problem som uppstår med Gotlandskabeln. Istället för en allsidig redovisning av alla ingående projekt har det här kommit att bli en ogenomtränglig förstudie där flytten av ledningen nu utpekas som den enda lösningen för att komma vidare.                                          Något sådant ultimatum eller utpressningsförhållanden får naturligtvis inte förekomma i en sådan här prövning!                              Svenska Kraftnät är skyldiga enligt gällande regler kring samråd och miljökonsekvensbeskrivningar att presentera hela förslaget till ledningsdragning på en gång. Det är inte godtagbart enligt miljöbalkens regler för samråd att inte redovisa samtliga förslag till ledningsdragningar i kommunen. Även länsstyrelsen har påpekat detta i sitt yttrande!

Svenska Kraftnät har som exempel helt utelämnat Nybroledningen som är nästa stora projekt som kommer att påverka kommunens innevånare och infrastruktur.

Oskarshamns kommun och dess innevånare har redan tagit ett så stort ansvar för landets elproduktion att det här föreligger ett särskilt ansvar för alla berörda myndigheter och kommunen att säkerställa de berörda kommuninnevånarnas rättigheter samt att kräva absolut bästa möjliga teknik för alla nya ledningsdragningar.

Mot bakgrund av vad vi här anfört, anser vi att SVK inte uppfyllt kraven på en allsidig presentation av de olika alternativen. Samrådet bör av det skälet göras om med krav på SVK att göra en fullödig presentation av samtliga nu pågående och kommande projekt!

Om förstudien – Svenska Kraftnät brister i sin redovisning! Ersättningen till enskilda fastighetsägare är fastställd i lag men vi saknar trots det en allsidig redovisning av hur dessa stora ingrepp och förluster av produktiv skogsmark påverkar drabbade markägare. Flera av de som nu återigen drabbas av SVK:s planer har redan idag blivit av med över 20 ha mark till ledningsgator! Om det nya förslaget (2a alt 2b) genomförs kommer det för vissa markägare att röra sig om ett bortfall på över 30 ha produktiv skogsmark. Med en behövlig utökning av säkerhetszonen till 200 m runt ledningarna tillkommer ytterligare markförluster. I flera fall kommer små och stora fastighetsägare att förlora avgörande produktiva skogsmarker. Detta är en utveckling som på sikt hotar hela fastigheternas lönsamhet och därmed människors möjlighet att bo kvar och bruka sina gårdar.

Samrådshandlingarna måste redovisa den belastning och påverkan som totalt drabbat enskilda fastighetsägare så att en rättvis bild kan ges för de som redan drabbats. Vi menar att detta är en avgörande fråga som måste prövas i högre instans.

När det gäller Baggetorps by som enligt SVK:s förslag skall passeras antingen på södra eller norra sidan om byn tror vi att byns utvecklingsmöjligheter förstörs. Detta är speciellt allvarligt i dagsläget då vi står inför en storsatsning på naturreservatsbildning kring Virån och Blomsforsområdet. Lokala småföretag finns etablerade och i startfasen för en större satsning kring byn Sulegång. Med en kraftledning försämras villkoren för de markägare som visat intresse för att ingå i denna storsatsning på kulturmiljövård, landskaps- och naturvård. En död hand läggs över stora arealer skogsmark och vid närhet till byar och gårdar hindras utvecklande byggnation och expansion.  Förstudien saknar helt en grundlig analys och redovisning av hur olika ledningsdragningar dels drabbar den enskilde markägaren dels hur planförutsättningarna förändras och begränsas. För utvecklingen på landsbygden är detta en faktor av ekonomiskt värde som måste redovisas av SVK i samrådet. Detta har inte gjorts.

I sitt förslag till ny ledningsdragning har SVK valt att förlägga en ny sträckning av den flyttade 400 kV-ledningen till enbart privat mark trots att statens eget skogsbolag Sveaskog förfogar över stora arealer i Misterhult. Det är förvånande att inget ledningsalternativ tagits fram där staten får bära en del av intrånget och kostnaden för ett statligt ledningsnät. Detta bör enligt vår mening utredas vidare.

Miljöargumentationen haltar.                                                             Enligt SVK är det en stor miljövinst att få plocka bort delar av den gamla 400 kV-ledningen som bl.a passerar Humlenäs naturreservat. Detta används som ett argument och en vinst för miljön. Hur ställer sig detta påstående om man betänker att SVK:s nya förslag istället passerar norr eller söder om Baggetorps by med påverkan på ett 25-tal bofasta? 

När det gäller natur- och miljövärden är det minst sagt förvånande att SVK tycker att det är viktigare att frigöra Humlenäs naturreservat från ledningen efter 40 år medan man tycker att det är ok att öppna upp nya landskap, dra fram ledningen genom Natura 2000 områden, naturreservat och nyckelbiotoper som området kring Grytsjön! En kalavverkning och solexponering av de skyddsvärda miljöerna kring Grytsjön och Darren, där ett av ledningsförslagen skall passera, gör förmodligen en betydligt större skada för den biologiska mångfalden än en ledning som till delar går genom ett öppet kulturlandskap. Sedan är det en annan fråga att ledningen aldrig skulle ha tillåtits drabba Humlenäs så som det blev gjort. SVK har redan planer på att av strålningsskäl sanera bort ledningen från Humlenäs och detta bör göras skyndsamt!

Det är också förvånande att SVK lägger fram ett förslag där den nya sträckningen av ledningen skall tillåtas passera kultur- och odlingslandskapet mellan Botestorp – Nygård – Jämserum. Inte med ett enda ord nämns den stora påverkan som detta skulle medföra för det vackra öppna landskapet kring Jämserum. Vi anser att SVK inte följer de miljömål som satts upp av riksdagen när det gäller god bebyggd miljö samt hänsyn till landskapets kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen har informerats om detta.

Den föreslagna sträckningen genom denna miljö måste helt utgå ur planerna.

Svenska Kraftnäts planer på att förstärka och bygga ut stamnätet för landets elförsörjning är onekligen av yttersta vikt för det svenska samhället och representerar ett starkt samhällsintresse.

Detta ger dock inte Svenska Kraftnät rätt att enbart tar hänsyn till sina egna produktionskostnader och bortse från alla andra intressen och värden som påverkas.

Enligt miljöbalken (3 kap 2§) ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt påverkar områdenas karaktär. Detta gäller i hög grad för de områden som SVK nu vill använda för sitt ledningsnät.

De icke-skyddsklassade skogarna och markerna i trakten utnyttjas av skogsägare för virke och av bönder för småskaligt jordbruk. Jaktmöjligheterna är stora vilket utnyttjas av de boende själva men det utgör också en inkomstkälla för trakten eftersom jägare från hela Sverige och andra delar av Europa tar sig hit för att köpa jaktupplevelser.

De senaste åren har bygden haft en inflyttning av åretruntboende som valt sitt boende just för att kunna njuta naturen.

Enligt Miljöbalken (2 kap 3§) ska ”alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.”

Tyvärr blir vår slutsats i detta inledande samråd att Svenska Kraftnät lutar åt att välja en lättvindig och billig lösning som inte lever upp till Miljöbalkens påbud att ta största möjliga hänsyn till mark, människa och miljö.

Vi som bor i, och känner trakten väl, vill därför komplettera förstudien med följande upplysningar vad gäller området som ledningarna planeras att korsa.

Sammanfattande uppgifter om de stora naturvärden som berörs av Svenska Kraftnäts förslag 2a och 2b till ny sträckning av 400kV-ledningen St.Basthult – Lämmedal.

Förslag 2a hotar tre tjäderspel och fiskgjusens häckningsbiotop     Vår lokalkännedom om landskapets värden är inte på något sätt täckande men vi försöker trots det att redovisas en sammanställning över de stora naturvärden som berörs av förslaget. Förhållanden kan naturligtvis till delar ha förändrats t.ex. på grund av skogsbruksåtgärder men vi har så långt möjligt kontrollerat våra uppgifter med såväl ornitologer som berörda markägare inför detta samråd och kan därför bekräfta att det norra förslaget till sträckning runt Baggetorps by på ett mycket olyckligt sätt dragits över inte mindre än tre större spelplatser för tjäder!  Två av spelplatserna ligger närmare varandra, söder om Mösjön och berör två markägare (Gunnarsmåla samt Sulegång 1:18 och 1:36.) medan den tredje ligger nordväst om Baggetorps by och berör Baggetorp 1:3. Uppgifter om den sistnämnda spelplatsen är inrapporterad till Skogsstyrelsens databas av Oskarshamnsbygdens Fågelklubb för ett par år sedan. Sakförhållanden behöver naturligtvis undersökas närmare.

Skogsbiotopen uppe på bergen söder om Mösjön innehåller ett flertal gamla tallsolitärer med brandljud. Dessa träd är överlevare från flera tidigare skogsgenerationer och området lav och mossflora skulle behöva studeras närmare då tallarna kan vara av mycket hög ålder.

Förutom att ganska exakt pricka in tjäders spelplatser berör också det norra förslaget, 2a, ett fiskgjusebo vid Ösjön (Natura 2000-område) där ledningskorridoren hamnat rakt över gjusens boträd. Det betyder att vi redan här kommit i kontakt med två arter som omfattas av Artskyddsförordningen (2007-845). När det gäller tjädern och fiskgjusen är detta speciellt viktigt då Sverige har ett delat europeiskt ansvar för arterna.

Påverkan på två Natura 2000 områden, Ösjökärr och Viråns myllrande livsmiljöer och sjöar måste också räknas in i sammanhanget. Virån är inte vilket vattendrag som helst utan är en av länets högst klassade vattendrag med en stor biologisk mångfald. Här lever ett 30-tal fiskarter bl.a hornsimpa, havsöring och stationär öring. Inte mindre än fyra glacialrelikta kräftdjur har hittats i Viråsystemets sjöar.

I Natura 2000-området som berör sjöar och vattendrag i Viråsystemet finns ett antal skyddsvärda och sällsynta arter utpekade. I gällande bevarandeplan är utter, nissöga, stensimpa och tjockskalig målarmussla arter som är särskilt utpekade med stöd av artdirektivet. Dessutom finns tidigare uppgifter om förekomst av mal. Till samma kategori (sällsynta och skyddsvärda arter) finns också flat dammussla, öring samt vattenväxterna trubbnate, långnate, krusnate och grovnate utpekade. Under häckningsperioden finns storlom, brunkärrhök, fiskgjuse, småfläckig sumphöna, trana, fisktärna, kungsfiskare och mindre flugsnappare, vilka alla utgör utpekade arter i fågeldirektivet.

Att dra en stor 400 kV-ledning rakt över en sjö som omfattas av Natura 2000 är helt olämpligt. Vi ser mycket allvarligt på att den planerade ledningsdragningen medför kalavverkning och röjning under hela ledningsgatan vilket skapar en miljö utan någon som helst hänsyn, t.ex. med lämnade skyddszoner mot vatten, vilket annars skulle ha krävts vid en avverkning i anslutning till Natura 2000-område. Återkommande röjningar utgör också en störning med stor risk för häckningsresultatet (försommar) för såväl fiskgjuse som storlom i Ösjön. Hur den starka elektromagnetiska strålningen påverkar sjösystemets olika livsformer och biotoper återstår för Svenska Kraftnät att redovisa. Med tanke på vattendragets stora artrikedom och orördhet anser vi att en ledningsdragning som den föreslagna inte kan accepteras. Det ligger helt enkelt för mycket skyddsvärd biologisk mångfald i potten därav skyddsklassen Natura 2000.                                                                      Åns unika strömmande, ofta skuggade, partier utgör en synnerligen artrik miljö med bl.a bäcköring och med kolonilevande rödlistade arter som damm- och målarmussla. När det gäller de stora vattenmusslorna vet man genom ett flertal undersökningar att beskuggning av vattendragen är avgörande för arternas livsmiljö. Idag är stormusslorna en hotad djurgrupp. (Föryngring av stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län 2007. Rapport 2007:88 sid. 19.) De sår som en 50 meter bred ledningsgata förorsakar genom återkommande röjningar blir ju dessutom bestående och inte självläkande som annars är fallet efter storm, brand eller en felaktigt utförd avverkning. Denna påverkan måste utredas och redovisas av exploatören SVK.

Ösjön med Virån utgör också jaktrevir för havsörn varför en ledningsdragning över sjösystemet medför ökad kollisionsrisk.  Ösjön är också i likhet med flera platser i vattendraget rast- och övervintringslokal för sångsvan. Utter är observerad så sent som sommaren 2012.

Förslag 2b hotar Natura 2000-området Ösjökärr, ett flertal nyckelbiotoper samt naturreservat!                                                            När det gäller förslag 2b är situationen inte bättre! Passagen vid Botestorp – Nygård har redan berörts och är fullständigt oacceptabel. En sådan förvaltning av landskapet strider mot riksdagens miljömål när det gäller säkerställande av kulturmiljön. Situationen är densamma också för Baggetorps by med dess hag- och betesmark.

Efter Jämserum medför ledningen direkt en störning på det fina lövskogsområdet vid Jämsen ( område 27 i länsstyrelsens rapport Natur i Östra Småland). Det är svårt att utifrån kartmaterialet över ledningskorridoren  i landskapet skapa sig en bild av den exakta påverkan. Klart är i alla fall att en stor ledningsgata genom detta område förstör de känsliga biotoperna för lunglaven.

Vidare i landskapet tangerar ledningen det nybildade naturreservatet vid Applemålen och strax sydväst därom kommer ledningen ner över nyckelbiotoperna vid Stora och Lilla Grytsjön där länsstyrelsen själv utfört inventeringar och området har ansetts som lämplig biotop för vitryggig hackspett (Område 28). Runt sjön Darren har skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventerare funnit Gammelgranslav, Vedtrappmossa, Långflikmossa, Fällmossa, Lunglav, Flagelkvastmossa samt Kornknutmossa. Bland svamparna konstaterades bl.a Kandelabersvamp, Vit vedfingersvamp och Stor aspticka. Flera av dessa arter indikerar lång skoglig kontinuitet. Stora naturvärden förloras om ledningsdragningen enligt 2 B genomförs.

I båda förslagen har SVK dessutom tänkt sig en sträckning helt i anslutning till Natura 2000-området Ösjökärr (Område 33 av klass 1) via fastigheterna Baggetorp 1:3, 1:4 och 1:27. Kraftledningsgatan har placerats helt utan tanke på en rejält tilltagen skyddszon. Vi anser inte att detta ligger i linje med de höga bevarandevärden som utgjort skälet till skyddsklassningen av Ösjökärr. Ledningen hotar dessutom en större nyckelbiotop i närheten. 

Många markägare har medverkat till förhöjt skydd av miljön – nu vill staten förstöra dessa värden.                                                                      Vi vill särskilt uppmärksamma det faktum att flera av markägarna gett sitt stöd till bildandet av Natura 2000 områden för Virån och för Ösjökärrs myrkomplex. Man har vidare avsatt ett antal nyckelbiotoper och frivilligt sparat skog på tjäderspelslokalerna. Markägarna ger därmed sitt stöd till naturvården och är rädda om dessa områden. Det kommer därför att bli mycket svårt för staten att argumentera för att kalhugga områden för kraftledningsgator när man tidigare sagt till markägaren att dessa områden måste sparas! Vi anser därför att det nu är helt fel att ett statligt affärsverk skall ges tillträde och t.o.m förstöra de områden som vi tidigare givit vårt stöd till att skydda! De utpekade områdena med höga naturvärden får naturligtvis inte påverkas.

Sammanfattning.

Vi som undertecknat denna skrivelse ställer oss helt avvisande till de förslag som Svenska Kraftnät utformat för att få anlägga nya kraftledningsgator på sträckan Stora Basthult – Lämmedal. 

Vi förväntar oss att Svenska Kraftnät med sin kompetens och erfarenhet och med hjälp av ny kunskap och teknik ska presentera en bättre plan för ledningsdragningen och drar tillbaka förslagen till flytt av 400kV-ledningen St.Basthult – Lämmedal.

Vi yrkar att försiktighetsprincipen skall användas och att SVK och staten hushållet med landets markresurser i enlighet med miljömål och miljöbalkens portalparagrafer.

Vi yrkar att frågan om att dra en markkabel för likström (Gotlandskabeln) utreds som ett alternativ för sträckan Ekhyddan-Barkeryd. Hultsfreds kommun m.fl har redan krävt att detta skall ingå i förutsättningarna. En sådan teknisk lösning skulle frigöra behovet av nya markförstörande ledningsdragningar. Detta är av yttersta vikt i en av kraftledningar redan hårt drabbad kommun som Oskarshamn.

Vi yrkar att alla olika möjligheter att minska ingreppen i natur- och kulturmiljön utreds, som enskilt eller kombinerat alternativ, t ex utnyttja markområden som redan utsatts för ingrepp.
Vi yrkar att Svenska Kraftnät genomför ett nytt samråd där både St. Basthult – Lämmedal, Ekhyddan-Barkeryd samt den planerade nya Nybroledningen och Gotlandskabelns placering ingår, eftersom det ena projektet hör ihop med det andra. Detta är det enda rimliga i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi yrkar att Svenska Kraftnät måste följa lagens anda och redovisa en fullständig samhällsekonomisk kalkyl där det också framgår hur stora värden som går förlorade för samhället i form av jordbruk, skogsbruk, besöksnäring, natur- och friluftsliv om alla dessa förslag genomförs. Vi vill också i detta material se prislappen för de värden som ortsbefolkningen står att förlora.

Undertecknare:

Karl-Johan och Kristin Axelsson, Petersborg Baggetorp

Christer Hansson och Anchan Saenmuan, Fridhem Baggetorp

Stefan och Maria Nilsson, Sandvik Baggetorp

Birgitta och Gunnar Hansson, Sofiero Baggetorp

Björn Torstensen, Strömsnäs Baggetorp

Helge Torstensen, Strömsnäs Baggetorp

Sten Johansson och Maiken Årsjö, Bergetstugan Baggetorp

Joakim Kenczek, Baggetorp

Carolin Kenczek, Baggetorp

Anne och Daniel Harrysson, Sulegång

Olle Axelsson, Kristinelund, Jämserum Fårbo

Carina Sjögren, Grytsjöhult, Fårbo

Lars och Kerstin Karlsson,

Malin och Fredrik Adolfsson,

Maria Karlsson och Andreas Berggren,

Jan och Ann-Charlotte Hultgren

Åke Axelsson, Gunnarsmåla, Jämserum Fårbo

Bengt Karlsson, Sandvik, Kristdala

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, Jan Brenander,

Oskarshamn Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Catharina Lihnell Järnhester, Hägnad Sjöbo, Figeholm

Claes och Margareth Momark, Blankaholm, Hjorted

Karl-Oskar Momark, Blankaholm, Hjorted

Moalill Momark, Blankaholm & London GB.