Dikesgrävning vid Klara Fulings grotta får bakläxa av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning i anslutning till Klara Fulings grotta. Läs mer i länsstyrelsens utslag i denna pdf.
Länsstyrelsen har nu kommit med sitt utslag om kommunens dikesgrävning

Naturvårdens organisationer ställer sig frågande till de dikesgrävningar som Oskarshamns kommun utfört i ett grönområde vid Klara Fulings grotta i Humlekärrshult, Kolberga. Från naturskyddshåll är vi förvånade över kommunens okänsliga framfart i ett område som detta, en skyddsvärd biotop med hög biologisk mångfald med växtplatser för strutbräken och gullpudra, båda ovanliga arter.

Hela området kring Klara Fulings grotta har naturligtvis med vår lokalhistoria att göra och borde därför behandlas som ett område med kulturhistoriska lämningar. Vi tror inte att de ansvariga på Oskarshamns kommun har klart för sig vilka lagar och regler som gäller i det här fallet. All dikesgrävning är tillståndspliktig enligt miljöbalken så vitt vi vet. Om det gäller även för denna åtgärd återstår att kontrollera. Efter larm om dikesgrävningen och fältbesök har vi dokumenterat kommunens framfart och vi avser att informera både länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet om det inträffade.Ansvarig för grävningen på kommunens mark är gatuchefen Göran Svensson som till OT berättar att man gjort grävningen som en åtgärd för att avleda vatten från den kommunala  snötipp som ligger i närområdet. Enligt Svensson skall detta vara ett villkor för att kommunen skall få använda sin planerade snötipp. Vem som ställt detta villkor framgår inte. Om så skulle vara fallet betyder det i alla fall inte att kommunen kan åsidosätta hänsyn till kultur- och naturvårdsintressen angivna i översiktsplaner och andra dokument. När det gäller Kulturmiljölagen och hänsyn till lämningar som Fulings grotta är saken kristallklar. Vidare utredning får visa vad som gäller i det här fallet. En dialog är inledd med kommunens ansvariga.
Är området som dikats ekologiskt särskilt känsligt område?
I miljöbalkens tredje kapitel anges bl.a att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”
De områden som genom denna lydelse avses är främst områden med instabila produktionsförhållanden och ogynsamma återväxtförutsättningar, områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade samt områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden.  
Det som markerats med understrykning är det som gäller för det nu dikade området.
Nedan visas en bilddokumentation från platsen.
Exkursion 009 Exkursion 011 Exkursion 013 Exkursion 016