Skogruppen fick rätt i sin kritik mot avverkningen på Släthult!

Ett möte mellan skogsgruppen, Södras representant och markägaren på Släthult har hållits på det omtalade jättehygget. Till stora delar höll de ansvariga på Södra med om den kritik som vi riktat mot naturhänsynen på avverkningsytan. Läs mer i Södras protokoll från fältmötet här nedan!

 

Här diskuteras hyggets brister! Från vänster markägaren Jan-Åke Karlsson, Catharina Lihnell Järnhester, Mårten Aronsson och Södras representanter Björn Lindell och Åsa Ström.

Södras fältprotokoll:Noteringar vid fältbesök på fastighet Släthult 1:40, Misterhult

Efter en extern synpunkt från Oskarshamns fågelklubb gjordes ett gemensamt besök den 4 juni på plats, även markägaren deltog vid fältbesöket. Syftet med besöket var att gemensamt titta på avverkningen och den hänsyn som tagits. 

Hänsyn vid fuktiga & blöta områden

Hänsyn var tagen till merparten av de blötare områdena, det fanns dock fler exempel i stort sett på varje punkt där man ”naggat” objekten i kanten. Hyggesrensning hade även skett ut i hänsynsobjekten på ett felaktigt sätt, i detta fall utförd av markägaren. Positivt var att nästan alla objekt var opåverkade vad gällde markskador. Man hade önskat att man lämnat större hänsyn vid de blöta områdena och även koncentrerat lite mer av hänsynen till dessa områden. 

Hyggets utseende

Då detta var en ovanligt stor avverkning borde mer hänsyn tagits till utseende och genom att tex lämna mer träd i något fuktigt stråk hade upplevelsen av en stor kal yta blivit mindre. Inspektorn borde i detta fall lagt mer tid på markering och planering. 

Vad tar vi med oss framåt

  • Större avverkningar kräver en större insats vad gäller planering i landskapsperspektivet och inventering av området. 
  • Oavsett storlek på avverkningen måste hänsynsytor hanteras på bästa sätt (lämplig kantzon, ingen hyggesrensning osv).
  • När markägaren själv ansvarar för delar av avverkningen kräver det tydlig info från SI vilka krav som gäller. 

Hantering av extern synpunkt. De punkter som kommit upp i samband med den externa synpunkten är förmedlat till Ledningsgruppen inom region öst och skötsel och miljögruppen inom Södra skog. Den externa synpunkten anses med detta besvarad och hanterad.  Björn Lindell Tf Skötsel & miljöledare Region Öst, 120620

Markägaren Jan-Åke Karlsson, skogsgruppens Mårten Aronsson och Björn Lindell från Södra går igenom den digra listan av anmärkningar på hyggets naturvårdshänsyn.

 

Åsa Ström och Björn Lindell från Södra i samspråk med Catharina Lihnell Järnhester och Mårten Aronsson från Skogsgruppen.