Ems skogsbruk får bottenbetyg!

Skogsgruppen har under en flera år dokumenterat det hårt drivna skogsbruket på Ems fastighet. Nästan alla avverkningar som besökts har uppvisat stora brister när det gäller naturvårdshänsyn. Ofta har inte ens minsta godtagbara standard uppfyllts och av det skälet har skogsgruppen framfört kritik mot skogsbruket både till markägaren och till Skogsstyrelsen. Efter vårt senaste besök på den 27 ha stora avverkningen vid Åserum längs med väg E 22 har bolaget enligt vår mening nu nått vägs ände när det gäller bristande naturvårdshänsyn och uppenbara brott mot FSC:s standard! Vi kommer därför att anmäla den utförda avverkningen för brott mot skogsvårdslagens hänsynsparagrafer och naturligtvis informera alla berörda om Ems bristande naturvårdshänsyn. Läs mer i incidentrapporten nedan!

Fältbesök på Em Fastighet AB:s slutavverkning vid Åserum
Medlemmar i Skogsgruppen har besökt det nya stora hygget som tagits upp vid Åserums gård på västra sidan av E22. Gruppens medlemmar kunde snabbt konstatera att Ems skogsbruk återigen slagit nya bottenrekord när det gäller naturvårdshänsyn vid en slutavverkning. Hygget är stort för att ligga i vårt område och tyvärr bland det värsta vi har sett hittills på Ems marker. Rörvikstimber, ett FSC certifierat företag, har skött avverkningen och bär ett stort ansvar för att det ser ut som det gör efter avverkningen. I stora drag kan vi konstatera att entreprenören inte tagit någon som helst föreskriven hänsyn! Våtmarker och surdrog har inte sparats utan man har konsekvent plockat träd i samtliga kärr. Man har t.o.m plockat bort naturliga högstubbar ute i våtmarkerna.  Körskadorna i våtmarkerna är omfattande. Sälg och enbuskar har sågats ner. Evighetsträd och kulturträd har slentrianmässigt avverkats och ligger som bilderna visar, kvar på växtplatsen. En större genomgång av det certifierade företaget Rörvikstimbers avverkningsmetoder måste göras. Man kan ju undra om det är första gången de utför ett avverkningsuppdrag och aldrig gått någon hänsynskurs! Här kan det, enligt vår mening, vara frågan om förlust av licenser. Ems skogsbruk utmärker sig genom rovdrift på naturen och fläckar kraftigt det goda internationella rykte som fastighetens ägare har efter de enastående fiskevårdsinsatserna som gjorts i Emån. Forsätter fastigheten med kalhyggesbruk i den här omfattningen måste detta naturligtvis komuniceras ut på bred front.

 

Exempel på ytterligare träd som aldrig skulle ha avverkats! En gammal senväxt martall har sågats ner ute i själva kärret!

 

Inte ens skogsvårdslagens föreskrifter följs! Slutavverkningen utmärks av flera felaktiga insatser och dålig naturhänsyn. Här död stående ved, en verklig bristvara i dagens skogar som kapats ner helt i onödan.

 

Tallar har plockhuggits långt ut i samtliga våtmarker.

Rörvik Skog AB har avverkat ett flertal torrrakor och blivande hålträd där bl.a spillkråkan redan skapat bomöjligheter för mesar och andra fåglar.

 

Hålträd och stockar av död ved har avverkats!

Kärr och andra våtmarker skall skonas från körskador! Maskinföraren har brakat rakt genom ett flertal kärr!

Döda träd har sågats ner mitt ute i våtmarken!