Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält


Anmälan om brott mot fornminneslagen vid Snäckedals bronsåldersfält, Misterhults socken, Oskarshamns kommun.

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb inkommer här med en formell anmälan om misstänkt brott mot fornminneslagen.

Saken gäller den skogsbilväg som markägaren till Arvidsmåla låtit bygga delvis genom det skyddade fornlämningsområdet, delvis byggt inom fornlämningsområdets skyddsområde. Ingreppet i den mycket högt skyddsklassade fornlämningsmiljön är omfattande och ett brott mot fornminneslagen och skall därför utredas av miljöåklagare. Som framgår av nyhetsartiklar i de lokala tidningarna har den otillåtna vägbyggnationen i Snäckedal kommit att uppmärksammats av såväl nationell som internationell expertis på arkeologi som besökt platsen.

Brottet måste ses som grovt och allvarligt då man schaktat bort jord och skyddande mycket tunt jordtäcke invid och t.o.m under ett flertal gravrösen!  På flera platser har dessutom den urgamla foravägen breddats och ojämnheter har fyllts i med massor och bergkross. Arbetsfordon har därvid repat och skrapat urbergets hällar på ett oreparablet sätt och detta i ett för Sverige unikt fornlämningsområde. En närmare utredning får visa om också enskilda fornlämningar skadats på platsen.

Vägbygget har på ett fullständigt oacceptabelt sätt skadat det unika området och dessutom förfulat och visuellt kraftigt stört platsens mystik. Från naturvårdens sida anser vi att det nytillkomna vägbygget skall städas bort och att fornlämningsplatsen skall återställas i sitt ursprungliga skick.

Vi bifogar 4 bilder från Snäckedal som tydligt visar ingreppets omfattning i fornlämningsområdet. Dess foton visar inte på något sätt omfattningen av de skador som tillfogats området.
Skogsbilväg Snäckedal. Lägg märke till hur nära fornlämningen vägen förbättrats! Här syns åverkan på vegetation och marktäcket under själva fornlämningen!

Skogsbilväg Snäckedal. Lägg märke till hur nära fornlämningen vägen förbättrats! Här syns åverkan på vegetation och marktäcket under själva fornlämningen!

Vad säger fornminneslagen om vägdragning, breddning eller förbättring av äldre körväg i anslutning till ett forlämningsområde av riksintresse för kulturmiljövården. Som synes har den nya vägbanken kommit att helt stryka utmed gravröset!

Vad säger fornminneslagen om vägdragning, breddning eller förbättring av äldre körväg i anslutning till ett forlämningsområde av riksintresse för kulturmiljövården. Som synes har den nya vägbanken kommit att helt stryka utmed gravröset!

Trots att den äldre slingrande vägsträckningen följts är ingreppet helt oacceptabelt i anslutning till ett så betydande fornlämningsområde.

Trots att den äldre slingrande vägsträckningen följts är ingreppet helt oacceptabelt i anslutning till ett så betydande fornlämningsområde.

Snäckedals bronålderslämningar omfattas förmodligen av någon form av skydd för landskapsbilden och skall sparas intakt i evärderlig tid. Vägbygget kommer förmodligen att leda till åtal för brott mot fornminneslagen!

Snäckedals bronålderslämningar omfattas förmodligen av någon form av skydd för landskapsbilden och skall sparas intakt i evärderlig tid. Vägbygget kommer förmodligen att leda till åtal för brott mot fornminneslagen!