Category Archives: Nyheter

Sveaskog planerar för ytterligare 180 hektar kalhyggen!

Skogsgruppen vädjar nu till Sveaskog om ändrade brukningsmetoder efter att bolaget anmält slutavverkning på ytterligare 180 ha skogsmark i Oskarshamn och Västerviks kommun.

– Vi anser det olämpligt att Sveaskog fortsätter med kalhyggesbruket i dessa områden eftersom bolaget i princip redan rensat skogarna på virke. Bolagets marker i  Misterhult gamla socken är i huvudsak kalhuggna och nu tycker vi att Sveaskog måste leva upp till allt tal om naturhänsyn och nya högre ambitioner i miljöarbetet. En bra början är utvärdera vilka värden som finns kvar i de få naturskogar som återstår på bolagets marker.

Till Sveaskog.

Angående Sveaskogs planerade avverkningar på 180 ha i Oskarshamns kommun, Kalmar län.

Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har genom sina medlemmar på nära håll följt Sveaskogs avverkningar i vår och angränsande kommuner sedan 1960-talet. Under drygt 30 år har vi inventerat, dokumenterat, fotograferat och gjort fältbesök i statens skogar och på så sätt följt det skogsbruk som bedrivits allt sedan sent 1960-talet då nuvarande Sveaskog var det statliga Domänverket och senare ASSIDomän fram till dagens moderna affärsverk Sveaskog. Genom åren har många möten och öppna diskussioner ägt rum mellan oss och bolaget om det förda skogsbruket.

Det är ingen överdrift att påstå att vi därmed besitter en unik kunskap om den drastiska omdaning av landskapet som skett på på statens marker i vår kommun. Vi har kunnat dokumentera ett storskaligt skogsbruk som tyvärr, trots åratal av diskussioner och utbildningsinsatser, fortfarande inte lyckas förvalta landskapets natur- och kulturvärden tillräckligt bra. Statens skogsbolag, Sveaskog har trots klara förbättringar i naturvårdshänsynen fortsatt med ett storskaligt skogsbruk och en liten vilja till förändring. Ett hårdfört skogsbruk med kalhyggesteknik har mer än något annat blivit synonymt med bolaget såväl i vårt land som internationellt.

Under åren har statens skogsbolag presenterat olika målsättningar och förändringar i brukande och metoder. Engagemanget har vissa perioder varit stort för bildande av ekoparker, fiskevårdsområden och friluftssatsningar. Med stor pompa och ståt presenterades för några år sedan satsningen på landskapsekologisk planering och områden med inriktning på jakt även i Misterhult. På konferenser och pressträffar talades om att rekonstruera landskapets olika värden på de platser där så var möjligt. Under tiden har skogen fallit och till övervägande del omformats så storskaligt att utarmningen av landskapet biologiska mångfald fortsatt.

I vår kommun och på de flesta marker ägda av staten och brukade av Sveaskog kan vi konstatera att inget märkts av de storslagna planerna ovan. Skogsbruket har istället fortsatt avverka stora sammanhängande ytor där kalhygge lagts till kalhygge i en skala som otvetydligt ändrat förutsättningarna för allt djurliv (biologiska mångfalden) i dessa området. Vi har tom kunnat konstatera att Sveaskog i vår hemtrakter återvänt till tidigare sparade områden, kantzoner och impedimentliknande hällmarker för att ta ut den kvarvarande skogens timmervärde. Med högt ställda avkastningskrav från ägaren staten har naturhänsynen åsidosatts!

Parallellt med detta har SLU:s och universitetens skogsforskning allt mer kunnat presentera fakta om kalhyggesbrukets stora inverkan på markernas hydrologi med läckage av näringsämnen och tungmetaller vilka förs ut i våra vattendrag och sjöar. Här har läckaget av kvicksilver kommit i fokus men också en omfattande påverkan på klimatet genom att den stående skogens kolfälla (CO2) frigörs till atmosfären när skogsmarken kalhuggs och det intrikata svampmycelet i marken förstörs.

Med tanke på den pågående diskussionen om att Sverige inte kommer att klara riksdagens miljömål när det gäller att tillräckligt skydda skogens biologiska mångfald vill vi från Skogsgruppens sida ta upp en diskussion om de stora antalet anmälda slutavverkningar på Fårbo och Misterhult som vi återigen hittat i Skogsstyrelsens databas. Vi menar att Sveaskog till övervägande del redan kalavverkat den mesta skogsarealen på bolagets marker i dessa två områden. I dagsläget har Sveaskog i princip kalhuggit all mark från Sulegång i öster ända ut mot väg E22 och vidare in mot Misterhult och norrut mot Mörtfors och Blankaholm i Västerviks kommun. Situationen är densamma vart än vi vänder blicken mot bolagets marker.

Om vi räknar ihop den totala avverkningsarealen som nu planeras att avverkas inom den närmaste tiden blir det en avskogning på ytterligare 180 ha i dessa mycket hårt huggna områden. Slutavverkningsytorna varierar i storlek från 14 ha upp till 33 ha! Det är enligt vår mening hyggesstorlekar som inte är anpassade till den redan stora arealen kalavverkad mark i Misterhults gamla socken. Det är hyggesarealer som inte heller är förenliga med det mer småskaliga skogsbruk som bedrivs i våra trakter av Småland.

Skogsgruppen i Oskarshamn efterlyser därför en omstart och ett omtänk för Sveaskog när det gäller de få kvarvarande skogarna som bolaget har i vår kommun. Det är helt klart dags att infria det som bolaget utlovat så många gånger under så många år – nämligen ett skogsbruk som tar ett större ansvar för den biologiska mångfalden. Vi anser att bolaget nu måste lämna en föråldrad avverkningsteknik i en tid då allt fler bolag och kommuner försöker övergå till ett mer skonsamt skogsbruk för att inte ytterligare utarma den biologiska mångfalden i landskapet.

Genom de mycket bra kontakter och samarbete vi haft med bolagets ansvariga i distriktet har vi uppmärksammats på att det inte finns någon heltäckande nyckelbiotopsinventering på Sveaskogs ej slutavverkade marker i Oskarshamns kommun. Tyvärr gäller detta inte bara Sveaskog utan en bristfällig nyckelbiotopsinventering är genomförd i stora delar av länet p.g.a tidsbrist och dålig artkunskap hos inventerarna när fältarbetet gjordes på 1980-talet.

Med tanke på utgångsläget med de mycket stora kalavverkade arealerna i Misterhult och Fårbo så är det naturligtvis inte tillfredställande att det saknas nyckelbiotopsinventeringar. Vid kontroll med Skogsstyrelsen sida ”Skogens pärlor” kan vi konstatera att det endast finns få utspridda små områden på bolagets mark som klassats som nyckelbiotoper. Vi vet med vår lokalkännedom att detta inte stämmer riktigt med verkligheten. I några av de områden som nu anmälts för slutavverkning har vi redan noterat ett flertal signalarter som gör att hänsyn måste tas.

Skogsgruppen ifrågasätter avverkning i följande område med hänvisning till förekomst av tjäder.

Objektid 7332245, A48702-2016 14,5ha. 7331838 A48700-2016 9,6ha

Skogsgruppen har redan för några år sedan anmält tjäderförekomst i ett område som angränsar till nu planerade slutavverkningsytor vid (Klarabäck). I anslutning till området planerar nu Sveaskog att avverka ett 24 ha stort område vilket direkt kommer att påverka tjäderstammen och främst de tjäderhönor som har området som häckområde och födoområde för sina kycklingar. Forskningsrapporter om tjäderns möjligheter att klara ett modernt rationellt skogsbruk visar att tjädern inte klarar att hålla sig kvar och få fram sin kycklingkull om det uppstår kala ytor större än 1 ha. Här talar vi alltså om en avverkningsyta på 24 ha! Området som gränsar mot Klarabäck är ett hällmarksområden med skvattrammossar och blåbärsris i botten. Här hittas hönorna och tjäderkycklingarna sin viktiga huvudföda blåbärsmätarlarven som är knuten till de äldre långsamtväxande blåbärsriset. Det tar mellan 55 – 60 år att etablera ett nytt livskraftigt blåbärsris.

Skogsgruppen medverkar naturligtvis till möten i fält för att tydligare visa det aktuella området. Vi hoppas på en givande dialog med Sveaskogs ansvariga för att få till stånd ett miljömässigt bättre skogsbruk på de marker som ännu inte slutavverkats i syfte att säkerställa stråk och oaser där hotade arter kan överleva i väntan på återbeskogning. Vi uppmanar också Sveaskog att ta sitt ansvar och skyndsamt låta utföra kvalitetssäkrade nyckelbiotopsinventeringar på sina marker.

Oskarshamn den 27/1 2017

Med vänliga hälsningar

för Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Jan Brenander

Idhultsjöns omgivningar hotas av slutavverkning!

Skogen som hotas av slutavverkning är rik på äldre träd och död ved.

Skogen som hotas av slutavverkning är rik på äldre träd och död ved.


Slutavverkning på ca 40 ha sopar helt rent!
                                       Idhultsjön – en av länets finaste fågellokaler i inlandet hotas nu av en större slutavverkning som planeras i direkt anslutning till själva sjön! Det är markägaren AB Finsjö skogar som planerar för en stor slutavverkning på 40 ha. 
Markägarens representant har tagit kontakt med OBF och andra för att efterhöra vår syn på avverkningen. Den dialogen har fungerat bra vilket markägaren skall ha beröm för.

Continue reading

Se Naturskyddsföreningens skogsfilm!

Ge dig själv några minuter och kika på Naturskyddsföreningens skogsfilm! Du hittar länken direkt till filmen under rubriken Länkar längre ner på sidan! Vill du själv skriva in adressen i din webbläsare är länken: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogenSnart är all naturskog borta!

Snart är all naturskog borta!

 

Här är länken:http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/skog/ny-var-for-skogen

Möte i fält med Sveaskog – konstruktiv dialog om större hänsyn!

Mötet med Sveaskog genomfördes den 4/10, 2013 ute i Misterhultskogarna på den plats där Sveaskog planerat för en slutavverkning i ett hällmarksområde med mycket gammal tall och småkärr. Skogsgruppen var denna gång representerad av Christer Ek, Jan Brenander och Cecila Olsson.  Enligt vår uppfattning är stora delar av avverkningsytan mer eller mindre impediment vilket framfördes till Sveaskogs representanter. Efter att vi visat flera områden med senvuxen tall med vedsvampen tallticka lovade Sveaskog att man skulle undanta dessa områden från slutavverkningen! Diskussionen i skogen var bra och konstruktiv men vi fick inget gehör från bolaget på vårt förslag att plockhugga i området istället för en stor slutavverkning. Det finns väldigt mycket som talar mot en slutavverkning, skogsmark på hällmarksområden som detta, har ett mycket tunnt jordtäcke vilket kommer att skadas svårt även vid en vinteravverkning. Dessutom talar mycket för att tallarna i området har hög ålder – 150 år och mer vilket borde vara  skäl nog för att helt undanta området vid en avverkning.Skogsgruppens möte med Sveaskog i Misterhult den 4 oktober. Från vänster ses Håkan Torkelsson, Sveaskog, Lennart Weidinge, Skogsstyrelsen, Ulf Alvin, Sveaskog, Christer Ek och Cecilia Olsson, Skogsgruppen. Fotograf Jan Brenander, Skogsgruppen Oskarshamn.

Skogsgruppens möte med Sveaskog i Misterhult den 4 oktober. Från vänster ses Håkan Torkelsson, Sveaskog, Lennart Weidinger och Örjan Laneborg båda Skogsstyrelsen, Ulf Alvin, Sveaskogs områdeschef, Christer Ek och Cecilia Olsson, Skogsgruppen. Fotograf Jan Brenander, Skogsgruppen Oskarshamn.
Skogsgruppen kunde visa områden med mycket gammal senvuxen  tall. Här Cecilia Olsson, Skogsgruppen, Örjan, Sveaskog, Henrik Nilsson, skoterförare Sveaskog samt Håkan Torkelsson, Sveaskogs avverkningsledare.

Skogsgruppen kunde visa områden med mycket gammal senvuxen tall. Delar av dessa hällmarksområden har aldrig tidigare slutavverkats och skogens ålder och klena virkesinnehåll borde därför undantas från den stora slutavverkning som Sveaskog planerat för. Här Cecilia Olsson, Skogsgruppen, Örjan Laneborg, Skogsstyrelsen, Henrik Nilsson, skoterförare Sveaskog i samtal med Lennart Weidinger, Skogsstyrelsen samt Håkan Torkelsson, Sveaskogs planerings- och avverkningsledare.

 

Rött kort för ytterligare en av Södras avverkningar!

Problemen fortsätter för skogsbolaget Södra. Skogsgruppen har besökt en avverkning vid Tomgölen, Djupeträsk och kan konstatera att avverkningen inte håller måttet när det gäller naturhänsyn. Med tanke på att hela avverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpsbäcken vilken mynnar i själva Djupeträsksjön, kommunens vattentäkt så skulle naturligtvis rejäla skyddszoner sparats runt alla vattendrag och bäckar. På en sträcka av ca 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon! Det är troligt att vattenkvaliten påverkas negativt genom stora utflöden av närsalter, humusämnen och möjligen kvicksilver.  Fastighetsbeteckningen är Djupeträsk 2:2 och 2:5.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

Södras entreprenör har inte lämnat någon skyddszon mot bäcken! Detta strider mot FSC:s regler.

 

 

 

 

 

 

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

Sälg är ett trädslag av stor betydelse för den biologiska mångfalden och skall därför sparas vi en avverkning. Här har Södras entreprenör averkat sälg! Lägg märke till den obefintliga skyddszonen mot bäcken.

 

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Ett flertal torrträd har fällts av entreprenören!

Här följer Skogsgruppens brev till Södra:

Skogsgruppen Oskarshamn 2013-10-07

 

 

Till Södra Skogsägarna

 

 

 

Synpunkter på avverkning vid Tomgölen Djupeträsk

 

Vid ett nyligen gjort fältbesök av en slutavverkning utförd av Södra vill Skogsgruppen framföra följande synpunkter och erhålla er syn på detta.

Avverkningsanmälan med nummer A17520-2013 slutfördes under våren 2013 och är på 9 hektar. Hela slutavverkningsområdet ligger i direkt anslutning till Rostorpbäcken. Vattendraget fortsätter vidare ner till Djupeträsksjön, vilket är kommunal vattentäkt för Oskarshamns kommun.

 

Under en sträcka på cirka 500 meter har Södra slutavverkat utmed bäckens norra sida utan att lämna någon skyddszon. Skogsmarken invid bäcken är gammal inägomark och bestod tidigare av planterad gran innan den avverkades.

Avverkning kommer att få negativa effekter på vattenmiljön i bäcken, och även då i kommunens vattentäkt vid Djupeträsksjön. Det handlar om näringsläckage, läckage av humusämnen och även läckage av kvicksilver.

 

I Skogsstyrelsens råd och föreskrifter står det tydligt att man bör återskapa en kantzon med annan trädsammansättning när zonen består av enbart barrträd(gran).

Vidare påtalar skogsstyrelsen att man inte bör frihugga längre sträckor än 100 meter för att minska påverkan av vattendraget.

Trots att vattendraget mynnar ut i Djupeträsksjön som är kommunal vattentäkt har Södra avverkat hela 500 hundra meter utan någon skyddszon utmed bäcken. Även vid Stora Tomgölen är zonen klart undermålig med endast en trädrad.

 

Skogsgruppen i Oskarshamn ser gärna fram emot Södras synpunkter på detta, och vilken strategi ni har vid denna typ av föryngringsavverkning vid ett skyddsvärt vatten.

 

Södra hade gett grönt kort för denna avverkning, men skogsgruppen ger rött kort eftersom det finns många brister i avverkningen.

 

 

Skogsgruppen Oskarshamn

Jan Brenander

 

 

 

 

 

Gammal hällmarkstallskog hotas av slutavverkning – Sveaskog informerad!

Konstruktiv dialog inledd med Sveaskog – möte i fält den  4/10 2013!

Skogsgruppen har hittat en gammal relativt opåverkad hällmarkstallskog med inslag av mycket gamla tallsolitärer med tallticka. Se bilden nedan och läs vår rapport! Skogsområdet hotas nu av Sveaskogs avverkningsplaner och är uppmärkt med snitslar och vissa delar av skogen är redan underröjd. Området karaktär är hällmarksimpediment med mycket bärris och insprängda kärr och mossar. Tidigare skogsbruk har varit lågintensivt och det finns bara ett fåtal mycket gamla stubbrester i skogsbotten. Skogen tillhörde tidigare Misterhults herrgård men ägs idag av Sveaskog. Närheten till Misterhults samhälle gör att skogsområdet har höga sociala upplevelsevärden, många vistas i skogen för bär och svampplockning. Trots att 20 ha undantagits av naturvårdsskäl har vi vid vårt besök kunnat konstatera att stora områden med mycket gammal tall hamnat på slutavverkningsytan! Efter kontakt med Sveaskogs ansvariga och Skogsstyrelsen ordnades ett möte i fält den 4 oktober. Skogsgruppen fick då möjlighet att visa de områden med mycket gammal tall som nu hotas av avverkning. Sveaskog tog till sig informationen och skall justera hyggesgränserna. Av naturvårdsskäl framförde vi också kravet på att området inte alls skulle brukas med kalhyggesteknik. Vi förordade istället plockhuggning på alla magra hällmarker så att dessa inte avskogas. Diskussionen kring Sveaskogs omfattande slutavverkningar fortsätter alltså.

 

Området vid Misterhult ingår i en jätteavverkning på drygt 40 ha som bolaget anmält för kalhuggning. Det står helt klart att bolaget nu är inne och hugger på tidigare sparade arealer och marginalmarker. Skogsgruppen kommer att putta den här frågan vidare upp i Sveaskogs ledning till de naturvårdsansvariga.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Talltickan som här ses växande på stammen i flera exemplar indikerar att trädet åtminstone är 150 år gammalt.

Dokumentation av Sveaskogs kommande avverk 201309

 

 

 

 

 

Sveaskogs avverkningar satt under lupp!

Tyvärr har nya exempel på dålig miljöhänsyn hos Sveaskog upptäckts i Misterhult. Denna gång gäller det en stor avverkning vid Dragmossevägen (väster om väg E22, före avfarten mot Ölvedal).

Resultatet av Skogsgruppens fältinspektion är nedslående och Sveaskogs ansvariga har informerats i samband med det möte ute i fält som genomfördes fredagen den 4 oktober 2013. Här följer vår rapport.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Det är bedrövligt att man 2013 skall kunna hitta så här dåligt genomförda slutavverkningar hos Sveaskog! Här har alla träd avverkats kring våtmarken /mossen i bildens vänstra hörn! Sveaskogs entreprenör har t.o.m utfört markberedning ute i själva våtmarken! Allt det här strider mot FSC:s regler.

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken!

Istället för att lämna rejäla skyddszoner mot kärret vilket skall göras så har Sveaskog sopat ner all skog, utfört markberedning i kärret och avverkat träd ute i själva våtmarken! Se nästa bild!

 

Averk Misterhult 003

 

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Den bristande naturvårdshänsynen på denna slutavverkning uppfyller inte Sveaskogs egna krav och regler. Bilden ovan visar ytterligare en våt- mark som helt skalats på skyddszon.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.

Bilden visar ett impediment som avverkats och hyggesharvats för att sedan planteras med gran! Det är inte många saker som gjorts rätt här.

 

Nya avslöjanden – Södra bryter mot FSC:s regler igen!

Ny Södra avverkning i blåsväder! Skogsgruppen har återigen fått tips om en avverkning som inte uppfyller natur- och miljövårdskraven i skogsvårdslagen. 
Södra medger att flera fel begåtts vid avverkningen på fastigheten Manketorp 3:2! Vid skogsgruppens och Södras gemensamma fältbesök kunde flera brister dokumenteras! Läs Skogsgruppens hela fältrapport från Manketorp här nedan: Continue reading

Kalmar tingsrätt friar markägaren för vägbygge i Snäckedal!

Skandal är ordet som bör användas för att beskriva Kalmar tingsrätts beslut att fria den markägare i Arvidsmåla som byggt den riksbekanta skogsbilvägen i kanten på bronsåldersgravfältet i Snäckedal. Vägbygget saknar alla behövliga tillstånd.

Tingsrättens dom har slagit ner som en bomb i arkeologsverige och bland landets natur- och kulturmiljökretsar. För natur- och kulturmiljövården är det absolut inget självändamål att döma ut höga böter men det är däremot mycket viktigt med en fällande dom för övertrampet. Vägbygget är ett brott mot fornminneslagen och om inte ribban sätts för brottet skickar det helt fel signaler ut i samhället. Såväl länsstyrelsen som den ideella naturvården räknar med att överklaga tingsrättens dom. Läs hela domen här nedan.

B 453-13

Kommunens gallring förstör stora naturvärden vid Ernemar!

Återigen har de ansvariga för kommunens skogar trampat i klaveret.  Medlemmar från Skogsgruppen har upptäckt att Oskarshamns kommun utfört skogsvårdsåtgärder i form av gallring och röjning i skogsområdena kring Ernemar. Vi är även denna gång mycket kritiska till att kommunen sätter in skogsbruksåtgärder i områden som nyttjas av tätortens människor för friluftliv och avkoppling! Man skall inte bedriva något skogsbruk med gallring och röjning i de här ganska orörda skärgårdsskogarna i stadens närhet. Det här är skogsområden är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i och med att många arter har sin sista intakta livsmiljö i de tätortsnära skogarna där inget rationellt skogsbruk förekommer. Idag utgör måna av dessa skogar en värdefull naturresurs för hotade arter i kombination med en stor betydelse för stadens människor. Enligt vår mening är det helt fel förvaltning av tätortsnära skog vilket vi och Naturskyddsföreningen påtalat gång på gång. Nu får det vara nog och OBF:s skogsgrupp kommer att agera tillsammans med Naturskyddsföreningen för att tvinga de ansvariga på Oskarshamns kommun att lägga alla papper på bordet!

Gallring har genomförts i den kustnära skogen kring Ernemar! Varför undrar vi? En skog som denna skall lämnas orörd!

 

Ett stort antal martallar av hög ålder har bara sågats ner! Vem har beställt den här avverkningen och varför?