Naturskyddsföreningen i kritisk granskning av svenska FSC!

Hård kritik mot skogsbolagens miljöcertifiering FSC

FSC-certifieringen som ska garantera ett ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk håller inte måttet. Det visar Naturskyddsföreningens granskning av hur de stora skogsbolagen i Sverige lever upp till sin certifiering. Granskningen visar stora brister både i hur skogsbolagen lever upp till FSC:s krav på miljöhänsyn och hur klagomål på skogsbolag som brutit mot regelverket hanteras.

16 januari 2013

Naturskyddsföreningens rapport ”Trovärdighet på spel – frivilligheten i skogen fungerar inte” lanseras idag både i Sverige och internationellt och innehåller svidande kritik mot hur FSC, Forest Stewardship Council, fungerar i Sverige.  Sedan den nuvarande skogspolitiken lades fast för 20 år sedan har ansvaret för bevarandet av skogens biologiska mångfald till stor del vilat på skogsbruket. Det förutsätter omfattande frivilliga insatser enligt grundprincipen ”frihet under ansvar”.

Under mitten av 1990-talet tog Naturskyddsföreningen initiativet till den första skogsbruksstandarden för FSC-certifiering för att styra skogsbruket i en mer miljöanpassad riktning. Certifieringen är ett marknadsverktyg men också ett verktyg i arbetet för att nå riksdagens miljömål om levande skogar.

-Den fastlagda skogspolitiken förutsätter att skogsnäringen går längre än lagens krav för miljöhänsyn, annars kan de politiska målen inte uppnås. Certifiering ses som ett verktyg för att uppnå samhällets miljömål. Men vi måste tyvärr konstatera att FSC-certifieringen i Sverige inte håller måttet, varken i skogsbrukets genomförande eller i de klagomålsärenden som Naturskyddsföreningen har drivit för att standarden ska följas, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har länge varit kritisk mot FSC. 2010 lämnade föreningen sitt medlemskap i svenska FSC efter att föreningen under många år dokumenterat hur FSC-certifierade markägare kalhugger skyddsvärda skogar och livsmiljöer för hotade arter.

-FSC är tyvärr ingen garanti för ett hållbart skogsbruk i Sverige. Vi menar att det är oerhört viktigt att ansvarsfulla skogsägare som satsar på miljöhänsyn premieras, men i nuläget fungerar inte FSC i Sverige. FSC-certifierade skogsägare kalhugger miljöer med hotade arter och tar inte tillräcklig hänsyn i känsliga miljöer, det ser våra medlemmar gång på gång ute i skogen. När virket från dessa skogar sedan säljs som miljömärkt luras konsumenterna, säger Karin Åström.

Naturskyddsföreningen efterlyser nu tydligare regler för när ett skogsbolag ska förlora sitt certifikat.

-Vi har under många år dokumenterat hur certifierade markägare begår upprepade brott mot FSC-standardens regler för miljöhänsyn. Detta ska enligt FSC:s regler innebära att certifikat dras in, något som aldrig hänt i Sverige. Trots upprepade brott över tiden har bolagen kunnat fortsätta bryta mot certifieringens regler och ändå fått behålla sitt certifikat. Det måste klarläggas var gränsen går för när man ska förlora sitt certifikat, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skog Naturskyddsföreningen.