Södra bryter mot FSC vid avverkning på Släthult 1:40!

Skogsgruppen har gjort fältbesök på en utförd slutavverkning på fastigheten Släthult 1:40. Kalhygget togs upp någon gång under senare delen av 2011. Vi är mycket kritiska till vad vi sett och dokumenterat på platsen och väljer därför att anmäla avverkningen för  stora brister i naturvårdshänsyn och för brott mot FSC regler. Det är mer än anmärkningsvärt att Södra står som ansvarig entreprenör för en ur naturvårdspunkt så illa genomförd avverkning. Trots allt tal om certifierat skogsbruk visar Södra här ett skogsbruk helt inriktat på produktionsmålet med en lång svart lista på överträdelser mot egna riktlinjer och policys och en avverkning som på flera punkter inte håller FSC standard. Av det skälet måste dokumentationen föras vidare! Frågan om hur markägaren och Södra agerat i det här fallet måste lyftas upp till högre nivåer inom den egna koncernen. Läs mer om Skogsgruppens dokumentation och se de omfattande bildmaterialet från det mycket stora kalhygget på Släthult 1:40

På avverkning efter avverkning kan vi konstatera att skogsbruket inte klarar av sin naturvårdshänsyn! Här har bolaget Södra inte sparat så mycket som en pinne till skydd för våtmarken. Naturligtvis regelvidrigt och ett brott mot FSC.

Ett helt friställt alkärr! Var finns Södras omtalade naturvårdshänsyn i det här fallet?

En bild som i mångt och mycket beskriver Södras havererade naturhänsyn vid den här avverkningen.

Omfattande körskador kunde dokumenteras efter Södras avverkning på Släthult 1:40.