OBF i brev till samtliga riksdagsledamöter och regeringen – Lev upp till våra miljömål!

Ny naturvårdspolitik – Lev upp till våra miljömål och åtaganden om skydd av natur!

Till: Stefan Löfven, Hans Dahlgren, Magdalena Andersson, Lena Micko, Per Bolund, Jennie Nilsson, Ibrahim Baylan, Morgan Johansson, Mikael Damberg, Isabella Lövin, Amanda Lind, Anna Ekström, Matilda Ernkrans, Eva Nordmark, Åsa Lindhagen, Peter Hultqvist, Tomas Eneroth, Anders Ygeman

Hej

Med hälsningar om ett gott nytt decennium vill vi påminna om de miljömål som Sverige åtagit sig att genomföra till år 2020. Enligt nationella miljömål (1999) och konventionen om biologisk mångfald (UNEP, 2010) har Sverige förbundit sig att 17-20 % av landarealen ska ha ett representativt skydd till år 2020. Det är alltså i övermorgon som målen ska vara genomförda. För närvarande är 6 % av den produktiva skogsmarken formellt skyddad i Sverige (Skogsstyrelsen, 2019).

Under 20 års tid har alltså 6 % produktiv skogsmark skyddats när det uppsatta målet varit 17-20 %. I själva verket har det varit minusresultat varje år eftersom huvudparten av den skogsmark som skulle skyddas i stället avverkats. Vilken företagsledning skulle godta en sådan måluppfyllelse efter 20 års arbete?

Att den svenska modellen med frihet under ansvar inte fungerar är uppenbart. Följande exempel visar detta:

  • 55 000 hektar nyckelbiotoper har avverkats de senaste 20 åren (Skogsstyrelsen, 2019). 55 000 hektar!? Det är större areal än Sveriges största skogliga nationalpark Muddus. 
  • 10 000-tals hektar nyckelbiotoper har avregistrerats. Nyckelbiotoper verkar flyttas runt i landskapet allt eftersom skogarna blir avverkningsmogna. Notera att Sveaskog, under tiden som Skogsstyrelsens generaldirektör var skogschef där, i tysthet avregistrerade tusentals hektar nyckelbiotoper (P1 Kaliber, 2019; Greenpeace och Skydda skogen, 2019; skogsgrupp.se).
  • Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige (Skogsstyrelsen, 2019).
  • Skogsstyrelsen utarbetar en ny nyckelbiotopsmetod för nordvästra Sverige med syftet att ännu mer skog med höga naturvärden ska kunna huggas (Skogsstyrelsen, 2019). Vid framtagandet av den metoden användes inte den spetskompetens som finns på myndigheten. I ett brev till styrelsen benämner fem naturvårdsspecialister på Skogsstyrelsen generaldirektörens agerande som ett hån mot den samlade kompetensen som finns på Skogsstyrelsen (Skogsaktuellt, 2018).
  •  Skogsstyrelsen stoppar nyckelbiotopsinventeringar vid avverkningsanmälningar i hela landet (Skogsstyrelsen, 2019). 

I stället för att sträva mot miljömålen har Sverige alltså i praktiken avverkat skog med höga naturvärden för flera miljarder kronor. Hur har det blivit så? Hur ska vi någonsin kunna få tillbaka den svarta storken, de djupa skogarnas egen fågel, och alla de andra arterna som försvunnit från vårt land?

Vår förhoppning är en ny naturvårdspolitik med en vilja att göra det som är bra för naturen och dess invånare, som präglas av dialog och förtroende. Där man inte har en dragkamp om naturen.

Vi tycker beslut ska styras av kunskap, goda värderingar och medmänsklighet och inte av makt och pengar. Ta ansvar också för djur och natur som inte har någon egen röst.

Vår fråga till er är hur ni tänker bidra till att Sverige, under innevarande mandatperiod, genomför uppsatta miljömål och uppfyller internationella åtaganden om skydd av natur?

Vänliga hälsningar Erland Lindblad, biolog & Jan Brenander, ornitolog

Referenser