Vårt krav står fast – kommunen bör övergå till hyggesfritt skogsbruk!

Skogsgruppen har i tio års tid drivit på för att förmå Oskarshamns kommun att övergå till ett mer miljövänligt skogsbruk. Vi är inte ensamma om detta, även Naturskyddsföreningen i Döderhult har ställt sig bakom kravet och kritiken mot att vår kommun driver ett skogsbruk som utarmar naturen och medborgarnas friluftsskogar. Kommunens agerande är ett mycket dåligt exempel på en misslyckad miljöpolitik!
 
Ett förslag till nytt policydokument för skötseln av kommunens skogar har tagits fram av tidigare kommunekologen Lennart Nilsson men det har dragits i långbänk och mött motstånd från olika håll. 
Frågan är mycket viktig eftersom kommunen har höga avkastningskrav på sin skog – ett förhållande som med ett fortsatt kalhyggesbruk leder till att kommunens all skogsmark på några års sikt kommer att kalavverkas och de naturligt föryngrade skogarna försvinner. Det om något utarmar den biologiska mångfalden. I många andra av landets kommuner har man lämnat hyggesbruket och sänkt avkastningskravet på den egna skogen och mer börjat se medborgarnas skog som en enorm resurs för friluftsliv och människors hälsa.
 
Skogsgruppen har tittat på hur stora arealer som kommunen avverkat mellan åren 2014 – 2019.
  • 2014    16,1 ha
  • 2015    12,5
  • 2016    11,8
  • 2017    9,7 och tätortsnära slutavverk 24,7 ha
  • 2018    10
  • 2019    10
  • Summa 74  + 24,7  ha = 100 ha på 5 år av kommunens hela produktionsareal.
I dessa siffror döljer sig avverkningar och hårda gallringar även i tätortsnära skogar! Oskarshamns kommun är verkligen inget föredöme och detta är naturligtvis en politisk fråga där partierna borde bekänna färg.